U bent hier

Facilitering raadsleden en lokale partijen vereist

DEN HAAG – Ontwikkel faciliteiten voor politieke ambtsdragers en raadsleden. Faciliteer ook lokale politieke partijen. Het zijn twee van de zes aanbevelingen die de Raad voor het Openbaar Bestuur doet in “Niet alleen een ambt, ook een ambacht”. Het advies bevat voorstellen over de noodzaak om de kwaliteit van raadsleden, burgemeesters en wethouders te verbeteren door opleiding en ondersteuning. Het advies is maandag aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aangeboden.

Er is een tekort aan faciliteiten voor opleidingen en voorbereiding op het uitoefenen van functies als burgemeester, wethouder en/of raadslid. De inspanningen van wat politieke partijen zelf doen, is onvoldoende. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor het openbaar bestuur en politieke ambtsdragers,  behoort naar het oordeel van de Raad voor het openbaar bestuur het initiatief te nemen om daar wat aan te doen. Voor raadsleden geldt dat het volgen van opleidingen geen extra drempel mag opwerpen om zich verkiesbaar te stellen. Het is echter wel verstandig om te wijzen op de eisen die de functie stelt aan degene die het willen vervullen en op de verwachtingen van burgers en hoe daarmee om te gaan. Opleidingen en ontwikkelsessies krijgen op deze manier weliswaar geen verplichtend maar ook geen vrijblijvend karakter.

Facilitering lokale politiek
Ook de lokale partijen dienen beter te worden gefaciliteerd, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur. Lokale politieke partijen hebben vaak minder middelen ter beschikking dan landelijke politieke partijen. Zij hebben ook weinig middelen in de eigen partij voor opleidingen en trainingen. Juist voor hen dienen daarom extra middelen te worden vrijgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, aldus de Raad voor het openbaar bestuur. De raad voor het openbaar bestuur deed daarnaast nog een viertal aanbevelingen aan volksvertegenwoordigers en bestuurders, te weten: neem algemene kwaliteitseisen al mee in de selectieprocedure, blijf naar buiten kijken en maak tijd en ruimte vrij voor professionalisering en ontwikkeling. De Raad voor het openbaar bestuur roept daarom de koepels van gemeenten en provincies, VNG en IPO, op om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor voortdurende scholing, reflectie en collegiale toetsing.

Meer geld voor lokale democratie
De aanbieding van “Niet alleen een ambt, ook een ambacht” vond maandag plaats tijdens een symposium ‘Het politieke ambt: ambacht in ontwikkeling’ in aanwezigheid van burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen. Directeur-generaal Gert-Jan Buitendijk onderstreepte het belang van betere ondersteuning van politieke ambtsdragers. Hij constateerde dat bijvoorbeeld de Tweede Kamer minder dan 1 euro per inwoner kost. Ter vergelijking: de Bondsdag kost de Duitsers 6 euro per inwoner en het Belgische parlement kost de Belgen 2 euro per inwoner. ‘Er moet extra geld naar de lokale democratie’, aldus de topambtenaar, die onderstreepte dat zonder onderhoud van de democratie verzaakt het huis. Hij riep gemeenteraden op niet zomaar vanzelfsprekend bij een voorstel vanuit het gemeentebestuur om te bezuinigen ook op het Raadsbudget te korten. ‘Als er wordt bezuinigd, wordt er te snel naar het raadsbudget gekeken’, waarschuwde Buitendijk.

Uit onderzoek van Raadslid.Nu is gebleken dat in alle 383 gemeenten minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget beschikbaar is voor onderzoek, ondersteuning en opleiding van raad en raadsleden. Zie hiervoor het rapport Zelfstandig Raadsbudget.

Lokale bestuurders moeten het daarnaast opbrengen om vaker te luisteren. ‘Het politieke ambt is namelijk een vak en daarom is er meer aandacht voor professionalisering nodig’ aldus de Raad voor het openbaar bestuur tijdens de presentatie van het advies.  

Meer informatie
Het Rob-advies ‘Niet alleen een ambt, ook een ambacht’is via de volgende link volledig te bekijken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 november 2016. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!