U bent hier

Stemming raad over (her)benoeming burgemeester en wethouders verplicht geheim

DEN HAAG – De stemming over een benoeming en herbenoeming van een burgemeester of wethouder(s) is niet hoofdelijk, maar verplicht geheim. De Tweede Kamer heeft dinsdag een amendement van PvdA-Kamerlid Fokke en VVD-Kamerlid Litjens aangenomen.

De Kamer veegde daarmee het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk van tafel. De bewindsman wilde duidelijkheid scheppen. Onduidelijk was voor gemeenteraden of een stemming over benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester of wethouder schriftelijk (en dus geheim) moet plaatsvinden of hoofdelijk. Minister Plasterk stelde voor om daarvan een hoofdelijke stemming te maken.

PvdA en VVD vonden dat een ongewenst voorstel. Zij zijn het met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.Nu) eens dat stemmingen over deze kwesties schriftelijk moeten plaatsvinden. De Tweede Kamer heeft zich dinsdag achter dit wijzigingsvoorstel van PvdA en VVD geschaard. Om elk misverstand uit te sluiten is met deze uitspraak tegelijkertijd vastgelegd dat stemmingen over benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters en wethouders schriftelijk plaats dient te vinden.

Zonder druk van buitenaf

Schriftelijk stemmen is wenselijk omdat het stemgerechtigde raadslid zijn stem op een persoon volledig vrij moet kunnen uitbrengen, zonder enige druk van buitenaf, zo hadden de Vereniging van Griffiers en Raadslid.Nu betoogd. Ook het belang van de gekozene (wethouder of burgemeester( is hiermee gediend.

Het functioneren van de burgemeester (of wethouder) moet immers niet worden belast met de mogelijke politieke verdeeldheid die uit een openbare stemming volgt. De kennis van wie wel of niet zijn/haar (her)benoeming heeft gesteund kan immers leiden tot vooringenomenheid bij de gekozene ten opzichte van raadsleden.

Een aanvullend argument is dat een hoofdelijke stemming zich moeilijk verhoudt tot de geheimhoudingsplicht die raadsleden in de vertrouwenscommissie hebben.

Commissaris van de Koning

De aanvaarding van het amendement Fokke-Litjens door de Tweede Kamer betekent dat ook de stemming over een benoeming en herbenoeming van de commissaris van de Koning en gedeputeerden, de eilandgedeputeerden, de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van waterschappen geheim (dus schriftelijk) moet gebeuren.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier