U bent hier

Raad mag wethouder meer dan een jaar buiten gemeente laten wonen

De raad krijgt voortaan de vrijheid om te bepalen dat een wethouder langer dan 12 maanden buiten de gemeente mag blijven wonen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties wat ter consultatie is aangeboden.

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 zijn wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. Als gevolg daarvan werd het dus sinds 2002 mogelijk om wethouders van buiten de raad en daarmee ook van buiten de gemeente te benoemen. Voor de binding aan de gemeente werd afgesproken dat wethouders hooguit voor een periode van 12 maanden (1 jaar) buiten de gemeente mochten wonen. Soms werd die termijn een of twee keer met een jaar verlengd met als reden: “bijzondere omstandigheden.” Het voorstel van de minister houdt in dat de raad de vrijheid krijgt om met een wethouder van buiten de raad een afspraak te maken dat hij/zij voor langer dan een jaar b uiten de gemeente mag wonen. Het is dan voortaan niet meer noodzakelijk om deze ontheffing per jaar opnieuw te bekijken en eventueel te verlengen. Hiermee wordt de positie van de raad verder versterkt. Dit voorstel geldt overigens ook voor het provinciale bestuur.

Ruimte voor maatwerk door raad

Het voorstel van minister Plasterk voor een ruimere vrijheid voor de raad op het woonplaatsvereiste van de wethouder is een reactie op een motie uit 2014 van VVD, PvdA en CDA wat met een ruime meerderheid is aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken dat de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste moet worden overgelaten aan de gemeenteraad. Op deze manier zal er meer maatwerk geleverd kunnen worden en wordt er recht gedaan aan de lokale autonomie.

Indienen van bezwaren

Het voorstel van de minister is ter consultatie aangeboden om gemeenteraden, wethouders, maar ook burgers en bedrijven de mogelijkheid te geven om te reageren en eventuele bezwaren te melden. Het is tevens verzonden aan de VNG, het IPO en de Wethoudersvereniging. De consultatie is geopend tot 01-04-2017 en te vinden via deze link.