Connie Hogendoorn
Als gemeente zouden we meer goede ideeën uit de samenleving moeten ondersteunen en faciliteren.

Connie Hogendoorn, Lopik

Connie Hogendoorn

Gemeente Lopik

Raadslid sinds: 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: tot 2018 Hbo jurist notariaat

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als raadslid kan en wil ik iets betekenen voor de maatschappij en dan met name voor de inwoners van Lopik. Als raadslid neem je besluiten die direct en indirect van invloed zijn op de inwoners en hun omgeving. Om zulke besluiten te kunnen nemen moet je contact hebben met mensen en luisteren.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Zeker niet altijd. Bij omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen), merk ik als raadslid dat vaak een uitgebreid en langdurig voortraject door het college en de organisatie is doorlopen, wat uiteindelijk leidt tot een voorstel, waar de raad een besluit over moet nemen. Als raad moet en kan je dan uitsluitend  beoordelen of er gehandeld is binnen de kaders die door de raad zijn gesteld. Het lijkt dan vaak onmogelijk om als raad niet akkoord te gaan. Bovendien ervaart een initiatiefnemer het college en de organisatie als de gemeente die bepaalt of iets mag. Het besluit van de raad wordt vaak ervaren als een formaliteit.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Informatie delen. Het college informeert de raad op basis van welk beleid en binnen welke kaders zij zijn gekomen tot een voorstel. Raadsleden zijn vaak niet zelf  betrokken geweest bij de vaststelling van het beleid, maar moeten daar wel aan toetsen.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een volksvertegenwoordiger die spreekt met en luistert naar de inwoners, vertrouwen heeft in de kennis en kunde van het college en de organisatie, zodat ik besluiten kan nemen in het belang van de gemeente en haar inwoners en die besluiten kan uitleggen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Het uitgangspunt is wel dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan en met respect voor ieders standpunt.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Focus op de hoofdlijnen tijdens het lezen, een korte samenvatting met wat achtergrond informatie helpt mij daarbij.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen?

Of is verbetering noodzakelijk? Verbetering is nodig. Raadsrapporteurs zou een mogelijkheid zijn om meer grip te krijgen. Het is dan wel noodzakelijk dat de gehele raad meewerkt en er onderling vertrouwen is.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven? 

Met regelmaat organiseert het college “een bakkie in de buurt” waarbij bewoners, ondernemers en verenigingen hun zorgen, ideeën, frustraties kunnen delen, waarbij de raadsleden aanwezig zijn als toehoorders. Als fractie vinden wij het ook belangrijk om regelmatig werkbezoeken te doen om zo steeds beter te weten wat er speelt en tegen welke problemen men aanloopt. Dit zijn mooie gesprekken en zijn we iedere keer verbaasd hoe vindingrijk en zelfredzaam onze inwoners zijn. Als gemeente zouden we meer goede ideeën uit de samenleving moeten ondersteunen en faciliteren

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Zeker, de burgemeester is als burgervader herkenbaar en nodig als onafhankelijk voorzitter van de raad.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning door de griffie werkt perfect. De griffie is goed bereikbaar, zorgt dat we bij onze rol als raadslid blijven, denkt mee bij procedures en zorgt dat bij het indienen van moties en amendementen de juiste juridische weg wordt gevolgd.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Onze raad bestaat uit 8 vrouwen en 7 mannen. Mensen met een migratieachtergrond hebben op dit moment geen zitting in de raad. Er ligt wat mij betreft ook bij de raad een taak om ook met die groep in contact te treden.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?  

Zorgen voor een geclusterde woonvorm “het Lopikse zorgbuurthuis”. Dat is een woonlocatie met alarmering en met collectieve voorzieningen (zorg op afroep, dagbesteding, maaltijdvoorziening, fysiotherapie, huisarts, apotheek, etc.). Deze aangepaste woningen zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar die wel gebruik kunnen maken van collectieve voorzieningen en faciliteiten die het zorgbuurthuis biedt. Deze woonvorm zorgt voor langer (samen) zelfstandig wonen met een veilig gevoel dat ingeval van nood de hulp dichtbij is.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Verwonder je over gemeenteland! Blijf jezelf en probeer samen te werken met andere raadsleden.

Vorige/volgende