Lilian Janse-van der Weele
Zorg dat je als raadslid zichtbaar bent in de samenleving. Dit betekent: aanwezig zijn bij vergaderingen van wijk- en dorpsraden, en praten met de ondernemersvereniging.

Lilian Janse-van der Weele, Vlissingen

Lilian Janse-van der Weele

Gemeente Vlissingen

Raadslid in de gemeente: Vlissingen
Raadslid sinds: 2014
Partij: SGP
Hoofdberoep: teamondersteuner bij bewindvoerder
LinkedIn: Lilian Janse

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Toen een bestuurslid van de SGP-kiesvereniging Vlissingen aangaf geen lijsttrekker te kunnen vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, heb ik mij spontaan aangeboden. Ik was altijd al politiek geïnteresseerd. Het passief kiesrecht bij de SGP was vanaf 2013 ook mogelijk gemaakt voor vrouwen. Lokale politiek leek mij geweldig, omdat je makkelijk contacten kan maken met inwoners en ondernemers in je eigen woonplaats.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Soms wel, meestal niet. Door middel van moties, amendementen of een initiatiefvoorstel kan je als raadslid sturen op het beleid. Meestal worden toch de raadsvoorstellen geschreven door de ambtelijke organisatie en bekrachtigd in het college. Zeker bij een visie kan je weinig veranderen aan de tekst. Alleen het dictum is te amenderen en meestal is dat bij een visie maar één beslispunt: “we stellen de visie vast”

 3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als de gemeenteraadsleden aan de voorkant worden meegenomen als een beleidsstuk wordt geschreven. Dit kan door een werkgroep worden voorbereid. Door middel van een beeldvormende bijeenkomst kunnen meningen, inzichten, kennis, enz. worden gedeeld. Zo kan de ambtelijke organisatie informatie ophalen voordat het beleidsstuk wordt geschreven. In Vlissingen werken we sinds een jaar op deze manier met betrekking tot parkeerbeleid, armoedebeleid, evenementenbeleid en verkeersbeleid.

 4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Heel actief, ik ben graag aanwezig bij vergaderingen van wijk- en dorpsraden en bij ondernemersverenigingen, ben ook graag in gesprek met inwoners en ondernemers. Inwoners van Vlissingen kennen mij goed en weten mij ook goed te vinden als ze een probleem of een goed idee hebben. Vaak krijg ik vanuit de inwoners en ondernemers onderwerpen aangedragen waarover ik dan weer politieke vragen kan stellen of moties kan indienen. We halen als SGP regelmatig de pers met onze onderwerpen. Het goede contact met diverse soorten mensen is één van de mooiste onderdelen van het raadswerk.

 5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Oneens. Wij zijn volksvertegenwoordigers en hebben daarmee een voorbeeldfunctie. Correctheid en beleefdheid moeten vaste waarden zijn en blijven. Je bent gekozen om het goede te doen voor jouw gemeente en haar inwoners en niet om jezelf te profileren door middel van ruwe of uitdagende  woordkeuze en om alleen jezelf zo te willen profileren. Als men alleen voor het laatste in de gemeenteraad wil zitten, dan heb ik daar een stellige mening over: dan ben je ongeschikt voor de politiek.

 6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Goede afspraken met elkaar maken, met hulp van de griffier en de voorzitter van de gemeenteraad. Stukken dienen ruim op tijd voor de commissie- en raadsvergadering beschikbaar te zijn. Schriftelijke vragen daarover dienen ruim voor de commissie- en raadsvergadering te zijn beantwoord, zodat in de commissie beeld- en oordeelsvorming kan plaatsvinden en in de raadsvergadering besluitvorming.

 7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Gemeenteraden hebben weinig grip op GR’en. Zelf zit ik in de raadsklankbordgroep van de Veiligheidsregio Zeeland. Dit is een manier om raadsleden meer te betrekken bij de Veiligheidsregio. Van alle 13 gemeenten in Zeeland zitten twee raadsleden in deze klankbordgroep. We komen vier keer per jaar bij elkaar. Maar meestal is het toch een kwestie van alleen informatie zenden door de Veiligheidsregio. Uiteraard mogen we vragen stellen, maar het beleid staat vast. Op de begroting van de GR’en kan alleen een zienswijze worden ingediend of je kan voor of tegen stemmen.

 8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wij hebben onlangs het Participatiebeleid vastgesteld. Daarin is de zogenaamde participatieladder opgenomen. Persoonlijk vind ik het het mooiste als inwoners, ondernemers en organisatie co-producent zijn van een beleidsstuk. Zo weet je als raadslid dat een voorstel breed is gedragen. Deze hoogste trede van de participatieladder wordt echter niet zo vaak toegepast. Vaak is het toch meer informeren, commentaren aanhoren en maar hopen dat dat wordt verwerkt in het beleidsstuk. Wel hebben we een site “doemeevlissingen.nl”. Bij vernieuwingen/verbeteringen van een wijk, park of straat kunnen inwoners zich via die site aanmelden en hun mening geven over het voorlopige ontwerp. Ook kunnen ze keuzes maken tussen bepaalde vorm van vergroening, kunst, speelobjecten, straatmeubilair, enz. Op deze manier kan een inwoner actief meedenken. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Tegelijker tijd moet je je als raadslid er altijd van bewust zijn dat je het nooit iedereen helemaal naar de zin kan maken.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Onze burgemeester bevalt mij heel goed als voorzitter van de raad. Maar soms zit deze persoon in een dilemma, want hij/zij is ook voorzitter van het college. Een onafhankelijke voorzitter is soms handig, zodat de burgemeester als portefeuillehouder beter tot zijn/haar recht komt. Maar ik zal me niet actief sterk gaan maken om de burgemeester geen voorzitter van de raad meer te laten zijn. Een professionele voorzitter van buiten kost ook weer extra geld….

 10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij kunnen onze griffier altijd om advies vragen, maar bemerken wel dat de griffie erg onderbezet is. Als een raadslid een initiatiefvoorstel wil schrijven, geeft dat op de griffie eigenlijk teveel werkdruk. Het is daarom zeer wenselijk om extra budget voor de griffie beschikbaar te stellen. Een griffier en zijn/haar medewerkers zijn onmisbaar voor raadsleden. Ze zijn je beste vrienden/vriendinnen.

 11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

De raad zelf doet daar weinig tot niets aan. De gemeenteraad neemt de besluiten en het is aan de diverse politieke partijen hoe zij hun kieslijst samenstellen. Het is ook aan de vrouwen en de mensen met bijv. een migratieachtergrond zelf of zij actief willen zijn in de politiek. Mijn ervaring is dat het maar weinig mensen echt interesseert en een stap vooruit willen doen.

 12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Als SGP-fractie (we hebben twee zetels) en ik persoonlijk als raadslid heb niet echt één belangrijk speerpunt. We hebben er meerdere en het aantal onderwerpen waarover we een besluit moeten nemen, is erg breed en gaat toch altijd de bevolking en ondernemers aan. Maar wij stellen vaak vragen op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, cultuur/cultureel erfgoed, onderhoud van straten en parken en voornamelijk zaken die belangrijk zijn voor wijken/wijkverenigingen, ondernemers, sociaal beleid. Kortom, we bemoeien ons met van alles en nog wat.

 13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zorg dat je als raadslid zichtbaar bent in de samenleving. Dit betekent: aanwezig zijn bij vergaderingen van wijk- en dorpsraden, de ondernemersvereniging, praten met de Kon. Horeca-vereniging. Op deze bijeenkomsten hoor je in korte tijd vaak meer dan dat je in ambtelijke stukken leest. Zoek de samenwerking op met andere fracties en sluit nooit fracties uit. Ieder raadslid is democratisch gekozen en de democratie verdient het niet om te worden beschadigd door politici die menen beter te zijn of te denken dan een ander, om vervolgens die ander compleet te negeren of tegen alles te stemmen wat door diegene is opgesteld. Zo kwalijk!  Ga altijd voor de inhoud van een voorstel, motie of amendement en laat je stem niet afhangen van degene die een voorstel, motie of amendement heeft opgesteld. Wat is goed voor jouw gemeente? Dat behoort altijd de vraag te zijn die je jezelf moet stellen. En natuurlijk is het belangrijk dat je het raadswerk gemotiveerd en met plezier doet. Dat laatste is, wat mij persoonlijk betreft, nog steeds het geval, al 10 jaar lang.

 

 

Vorige/volgende