U bent hier

Thom Ummels

Thom

Thom Ummels

Zaltbommel
Politiek is alles en alles is politiek

Raadslid sinds: 2010
Partij: D66
Hoofdberoep: gepensioneerd
Twitter: @ThomD66
Facebook: Thom Ummels

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben al van jongs af aan actief in de politiek en andere maatschappelijke geledingen. Mijn drijfveer is het leveren van een bijdrage aan de maatschappij door actief en direct invloed uit te oefenen. “Politiek is alles en alles is politiek”, is mijn adagium. Dit betekent dat in feite alle kleine en grote zaken in onze samenleving direct of indirect met politieke beslissingen te maken hebben. Bij mijn raadslidmaatschap staat het algemeen belang van onze gemeente Zaltbommel hierbij voorop. En dat hoeft niet altijd een rechtlijnig partijpolitiek standpunt te betekenen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Inderdaad de raad is “de baas van de gemeente”, maar dan wel in de eigentijdse zin. Geen baas zijn om het baas zijn. Dit betekent, dat de raad het nog veel meer moet zoeken in gecombineerde en wisselende rollen van stimulator, facilitator en regisseur.

Maar daarbij hoort zeker niet het achterover leunen en maar afwachten wat inwoners vinden. Het raadslidmaatschap is hierdoor veelomvattend en complexer en vraagt meer sociale en communicatieve vaardigheden dan voorheen. Dit houdt voor mij in: veel energie en tijd steken in de “antennefunctie” om te weten welke items er spelen en wat mensen beweegt. Maar vooral ook open staan voor en het stimuleren van ideeën en plannen vanuit de bevolking.

Als hoogste politieke orgaan moet de raad zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk niet schuwen en besluiten durven nemen, ook al vallen deze niet altijd lekker bij achterban en inwoners.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als fractievoorzitter van D66 maak ik me al jaren sterk voor het bestuurlijk samengaan met onze buurgemeente Maasdriel. Ik vind dit zeer belangrijk voor de toekomst van onze inwoners. Hoewel een meerderheid van de raad Zaltbommel nog niet op deze lijn zit, is het denken in de loop der jaren wel in gang gezet. Dit heeft tot een aanmerkelijke verschuiving van standpunt geleid bij een aantal fracties.

Daarnaast probeer ik als trekker van zaken als cultuur en recreatie en toerisme te fungeren. Omdat dit goed is voor onze gemeente: imago, economisch, sociale cohesie.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik houd het niet precies bij, maar mijn omgeving zegt, dat ik een “nieuwe baan” heb….Met inbegrip van diverse politiek bestuurlijke nevenactiviteiten gaat het gemiddeld zeker om meer dan 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

In verhouding met grotere gemeenten is deze te laag. Mijn ervaring is, dat de tijdsinvestering, maar ook de complexiteit niet lager liggen dan in een grote gemeente. Zeker in een gemeente met veel kleine kernen en dorpen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik doe mijn stinkende best om die kritiek te doen afnemen!

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Jazeker! De veranderde rol van raadslid als gevolg van nieuwe maatschappelijke opvattingen gaf ik hiervoor al aan. De nieuwe taken leggen daar nog meer de nadruk op.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Door de Omgevingswet komt het “nieuwe raadslid” nog meer in beeld. Deze wet vraagt om omgevingsbewuste en communicatief vaardige raadsleden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, ik vind van niet. Veel raadsleden stellen zich nogal passief op bij dit soort zaken. Ook speelt valse schaamte een rol. Vanuit de invalshoek dat er niet veel geld mag worden uitgegeven aan de eigen organisatie. Men vergeet dan gemakshalve, dat de inwoners juist gebaat zijn bij goed opgeleide raadsleden, een sterke griffie en een kritisch controleorgaan.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zoek het minder in de vergadercyclus, ga als raad meer op locatie ook al spelen er niet direct grote kwesties, maak het raadswerk inzichtelijk en de inwoners meer verantwoordelijk. Communiceer doorlopend en tijdig, ook over kwetsbare zaken. En…laat je oor niet hangen naar je eigen achterban of deel- en sectorbelangen. Maak je kwetsbaar als raadslid!

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Op zich juist, maar enige verdieping en kennis is wel noodzakelijk om zaken te wegen. Een raadslid is geen doorgeefluik.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Samen met anderen zijn raadsleden ambassadeurs. Door meer te doen dan alleen deel te nemen aan het bestuurlijk en besluitvormend circuit. We hebben hier in Zaltbommel bijvoorbeeld een raadswerkgroep “Een Goede Raad”, die samen met de griffie en maatschappelijke instanties allerlei activiteiten organiseert richting inwoners.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee niet tevreden. Er is te weinig voeling en binding met de gemeenschappelijke regelingen. Dat komt door de constructie en wordt dus ook niet veel beter. Het is niet alleen “verlengd” lokaal bestuur, maar ook “verlegd” bestuur. Het zou goed zijn als de verdere opschaling van gemeenten in versneld tempo doorgaat. Dan ontstaat er in elk geval minder bestuurlijke drukte. Het gekrioel van bestuurders met eigen belangen en agenda’s moet echt afnemen!

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, ik doe een poging als lijsttrekker van D66. Doelen zijn en blijven de bestuurlijke fusie met Maasdriel tot één gemeente Bommelerwaard. Synchroon hiermee loopt het toekennen van meer bevoegdheden en budgettaire mogelijkheden aan inwoners van wijken en dorpen. Een groter gemeente moet een betere dienstverlening en juist een grotere betrokkenheid opleveren van de inwoners bij hun eigen dorp en wijk! Daarnaast een aantrekkelijker binnenstad met bijbehorende marketing en de ontwikkeling van een innovatieve en toekomstgerichte Buitenstad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

  • Maak veel tijd vrij.
  • Denk en handel praktisch.
  • Houd de rug recht.
  • Incasseringsvermogen en daadkracht.
  • Begraaf je niet in de dossiers.