U bent hier

Youcef Ben Ali

Youcef Ben Ali

Zwolle
De raad is krachtig en relevant, het helpt om daar zelf ook in te geloven.

Naam: Youcef Ben Ali
Raadslid in de gemeente: Zwolle
Raadslid sinds: 2010
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Jeugdreclasseerder
Twitter: @youcefbenali

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Wat voor raadslid ik ben, moet eigenlijk door anderen beantwoord worden. Dan krijg je het beste scherp hoe we onszelf zien, hoe we door anderen gezien worden en of dat een beetje overeenkomt. Dan hoor je niet alleen of je de goede dingen doet, maar ook of je ze goed doet. Dat vraagt wel om de bereidheid om af en toe even een dimmer te zetten op de eigen overtuigingen.

Ik wil wel graag een raadslid zijn dat midden in de samenleving staat, contact heeft met mensen in de stad en op die manier ziet en hoort of de plannen uit het stadhuis ook uitpakken zoals ze bedoeld zijn. Alleen dan kom je erachter of beleid en praktijk overeenkomen en of de mensen in de stad er ook echt wat aan hebben.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, feitelijk wel, maar dat is geen vanzelfsprekendheid, geen natuurstaat zoals een collega dat zo mooi omschrijft. Je hebt er niks aan het hoogste politieke orgaan te zijn, als je tegelijkertijd vergeet invloed uit te oefenen of te weinig kans krijgt om invloed uit te oefenen, zoals bij gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden. Je moet als raad wel zorgen dat je ruim op tijd de juiste en volledige informatie krijgt, zelf ook info ophaalt uit de stad, die met elkaar vergelijkt en dan ook nog zorgen dat je als raad de tijd hebt er nog iets van te vinden.

Een beslisnota voor een samenwerkingsverband met 11 gemeenten, daarvan moet geregeld zijn dat alle 11 gemeenten op hetzelfde moment in dezelfde fase zitten: beeldvormend of besluitvormend. Anders wordt het een politieke estafette.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

We zetten als fractie stevig in op thema's als duurzaamheid, wonen, werk en zorg.

Bij duurzaamheid gaat het onze fractie ook om solidaire duurzaamheid: hoe kunnen ook de lage en middeninkomens meegenomen worden in die ontwikkeling als het gaat om beter isoleren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen. Zij profiteren nog te weinig van de besparingen die duurzaamheid kan opleveren of kunnen het realiseren van die maatregelen van 10- tot 20 mille domweg niet betalen. Verduurzaming van de woningen van de lage en middeninkomens, levert een enorme besparing voor de vaste lasten op. Dat zorgt voor meer besteedbaar inkomen en dat vloeit bijvoorbeeld weer terug in de lokale economie, met effecten op ondernemen en werkgelegenheid.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Voor Zwolle wel, maar in kleinere gemeenten houdt het niet over. Daar moet echt wat aan gedaan worden, zodat mensen meer tijd kunnen vrijmaken (door minder te gaan werken of door vervanging voor mantelzorg te zoeken b.v.) en het inkomensverlies fatsoenlijk kunnen compenseren met de raadsvergoeding.

Eigenlijk zou gewoon in de CAO's geregeld moeten zijn dat er sprake is van betaald verlof als iemand een volksvertegenwoordigende taak op zich neemt, maar daar zijn weer ondernemers en ZP-ers niet mee geholpen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Dat hangt van de kritiek af. Kritiek op niet nakomen van verkiezingsbeloften is niet terecht, omdat er in een meerpartijenstelsel geen sprake kan zijn van verkiezingsbeloften, hooguit van doelstellingen of ambities, die nog de uitkomst moeten worden van onderhandelingen. Die kritiek is echter wel terecht als politici zelf wel blijven spreken over verkiezingsbeloftes en breekpunten. Dan roep je het ook over je af, bouw je de teleurstelling in de politiek op voorhand in en ondermijn je het vertrouwen in politiek en openbaar bestuur.

Wat verder ook niet helpt, is dat de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) de gemeenteraad als lekenbestuur blijft betitelen. Dat is door de ROB niet denigrerend bedoeld (lekenbestuur staat als beschrijving tegenover bestuur als professie), maar het blijft bij mensen wel hangen als synoniem voor leek of goedwillende amateur. En kwaliteit kost geld, dat is met alles zo, dus ook hier. Zij die kritiek hebben en meer kwaliteit willen: investeer dan in die gewenste kwaliteit, school de raadsleden beter en stel daar tijd en middelen voor beschikbaar.

Tot slot: het wordt ook wel tijd dat raadsleden terug praten. Het zijn van volksvertegenwoordiger vraagt om een dienstbare en bescheiden houding, maar volksvertegenwoordigers hoeven kritiek niet gedwee te laten passeren.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, de rol van de raad is op hoofdlijnen nog steeds hetzelfde (kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend). De nadruk is wel veel meer komen te liggen op de volksvertegenwoordigende taak, juist omdat die zorgtaken dichter bij de inwoners zijn georganiseerd. Zo was de jeugdzorg voor 2015 een verantwoordelijkheid van de provincie, wat voor vele inwoners als een abstracte en gedaantenloze organisatie wordt gezien . Bij klachten of ander ongenoegen, klopten mensen dan ook niet snel aan bij de provincie. Dat is nu bij gemeenten wel anders. De lokale bestuurders zijn nabijer, zichtbaarder en directer aan te spreken, wat dan ook veelvuldig gebeurt.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Nog beter opletten! Er wordt gezegd dat de Omgevingswet 20% wetgeving is en 80% houding en gedrag: de gemeente verandert van bepaler naar toetser, van sturen naar faciliteren en regisseren, een meer holistische benadering en meer van die termen die doen denken aan het managementproza uit de jaren '90.

Maar wat doet de Omgevingswet met belangrijke principes als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid? Wat tekent het voor de Algemene wet bestuursrecht die de verhouding tussen overheid en burger regelt en daarmee ook waarborgen biedt? Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld als een nare hindernis gezien worden, waar het voor een ander een geruststelling is, omdat daar dingen in geregeld zijn rondom geluidshinder, bebouwing, natuur en milieu.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We hebben al een geweldige griffie, die mensen lopen zich het vuur uit de sloffen om de raad te ondersteunen, inwerkprogramma's te organiseren en contacten tussen raad en stad te organiseren. En vanaf dit jaar wordt er in de begroting ook geld vrijgemaakt voor fractieondersteuning.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad is al krachtig en relevant, het helpt om daar zelf ook in te geloven. Aanvullend daarop is het goed om je als raad niet te laten opsluiten in een enorm vergadercircuit, want daar overtuig je hoogstens elkaar, niet de mensen waar je het allemaal voor doet. En de groep mensen waar je het voor doet, is vele malen groter dan de mensen die je als raad gemiddeld genomen spreekt. Besluiten worden beïnvloed en genomen door de mensen die op komen dagen, en de groep mensen die 'op komt dagen', is helaas niet zo heel groot, niet altijd representatief. Dus moet je als raad die groep groter maken. Dak- en thuislozen zijn bijvoorbeeld niet georganiseerd, zij hebben niemand die voor ze opkomt. Besluiten van de raad worden krachtiger als je er eerst de mensen bij betrekt op wie de besluiten effect gaan hebben.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Gelukkig hebben wij nog geen politieke integriteitsschending meegemaakt en daarnaast is het een onderwerp dat de aandacht heeft van onze griffie en burgemeester. Zo komt integriteit met regelmaat terug in inwerkprogramma's en themabijeenkomsten en er is een gedragscode voor raadsleden en het college.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

12 uur is al erg krap, laat staan minder dan 12 uur. Als je de raadsvergaderingen en fractievergaderingen hebt, de voorbereiding daarop (lezen, moties, amendementen), daarbij ook nog contacten onderhoudt, ingaat op uitnodigingen uit de stad en de (groepen) mensen die je zelf wilt opzoeken, dan gaat het eerder richting 16 uur per week.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Daar hoeft geen tegenstelling tussen te zitten, want vaak heb je inhoudelijke kennis nodig om de ideeën van inwoners te kunnen vertegenwoordigen. Parate kennis is niet alleen nuttig, het voorkomt ook frustraties, omdat je voorkomt dat je telkens moet zeggen dat je het niet precies weet, het uit moet zoeken en er nog op terugkomt.Teveel nadruk op inhoudelijke kennis draagt het risico in zich overtuigd te zijn van het eigen gelijk en daardoor niet meer open te staan voor andere opvattingen.

En teveel reageren vanuit kennis kan ook hinderlijk zijn, zeker als reactie op emoties. Het heeft dan geen zin om encyclopedisch kennis te spuien. Er simpelweg zijn, door te luisteren en vragen te stellen, is dan waardevoller en dienstbaarder.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Die controle en invloed kunnen nog wel beter, zie eerdere opmerking hierover.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Inzetten op wonen, werk, zorg en duurzaamheid. Zie eerdere opmerkingen daarover.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Niet luisteren naar adviezen van oude raadsleden.