U bent hier

Zainab Osman

Zainab Osman

Wijchen
Dat vertrouwen in de politiek terugwinnen is waar we collectief als raad aan moeten werken. Maar als we dat verlies aan vertrouwen niet als een probleem van alle fracties gezamenlijk zien wordt het moeilijk dit vertrouwen te vergroten.

Raadslid in de gemeente: Wijchen (Gelderland)
Raadslid sinds: 2014
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Wijkverpleegkundige i.o.
Twitter
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik voel mij zeer betrokken bij de inwoners van de gemeente Wijchen. De mensen zijn mijn drijfveer. Het publieke belang van de inwoners is voor mij leidend. Ik zet mij graag en gepassioneerd in om voor hen in onze gemeente het verschil te maken. Het is hierbij belangrijk dat inwoners zich in de raad vertegenwoordigd voelen. Als raadslid kan ik als bruggenbouwer, een belangrijke verbinder zijn tussen inwoners en beleid.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Het is evident dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het de gemeenteraad lukt zijn rol als hoogste orgaan te vervullen. De gemeenteraad kan zijn rol niet naar behoren vervullen als hij niet over juiste/volledige informatie beschikt. Het gebeurt helaas dat de gemeenteraad voor een voldongen feit staat en dat hij geen andere keus heeft dan het college te volgen. Dit is een belangrijke en voortdurende uitdaging, het publieke belang van onze gemeenschap staat hierbij echter voorop.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad is zo krachtig en relevant als hij zichzelf voelt. In Wijchen bestaat de gemeenteraad uit 7 fracties. Iedere fractie wil voor inwoners krachtig en relevant zijn. Het dilemma is dat er niet zoiets is als de gemeenteraad. Als fracties proberen we gezamenlijk zoveel mogelijk inwoners te enthousiasmeren voor de lokale democratie. Een ander dilemma is dat het vertrouwen in de politiek en de overheid onder druk staat. Dat vertrouwen terugwinnen is waar we collectief als raad aan moeten werken. Maar als we dat verlies aan vertrouwen niet als een probleem van alle fracties gezamenlijk zien wordt het moeilijk dit vertrouwen te vergroten.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

De raad van Wijchen heeft structureel aandacht voor gemeenschappelijke regelingen en neemt hierbij een zelfbewuste en proactieve houding aan. De raad kijkt hierbij kritisch en constructief naar zijn rol, bijdrage en de mogelijkheden. Jaarlijks zijn er door de griffier georganiseerde bijeenkomsten om de regionale raden te informeren over mogelijkheden, kansen, belemmeringen, resultaten en samenwerking. Een voorbeeld zijn de Wijchense carroussel-avonden waarbij jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen met elkaar worden besproken.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In gemeente Wijchen wordt in elke beslisnota een participatieparagraaf opgenomen. De raad heeft vastgesteld dat hierin volgens de participatieladder wordt beschreven welke vorm(en) van participatie van toepassing zijn. Ook is vastgelegd dat een beslisnota zonder deze paragraaf niet in behandeling wordt genomen. Daarnaast heeft de raad een werkgroep inwonersparticipatie waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. De doelstelling van deze werkgroep is bevordering van de burgerparticipatie.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Goede ondersteuning, sterke democratie. Dat wordt gesteld in het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Onder druk van de publieke opinie is de verleiding voor gemeenteraden groot om ook ‘in eigen vlees te snijden’ als een gemeente voor een bezuinigingsopgave staat. Maar op de kwaliteit van de decentrale democratie moet niet worden bezuinigd, zeker omdat de gemeenteraden (en provinciale staten) over steeds meer onderwerpen gaan die bovendien grote en directe impact hebben op het leven van veel Nederlanders. De vrijblijvendheid van goede ondersteuning, als ware het een leuke bijkomstigheid, moet eraf wordt gesteld. In Wijchen heeft de raad op een begroting van 100 miljoen euro ongeveer 1% gereserveerd voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie). Dit is in mijn ogen net voldoende om de kwaliteit te borgen. De neiging om in eigen vlees te snijden herken ik. De raad blijft zich inzetten om de kwaliteit van de decentrale democratie te borgen.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Ik ben geen voorstander van een gekozen burgemeester. Met een gekozen burgemeester veranderen de verhoudingen binnen de gemeenteraad. De burgemeester wordt dan niet meer gezien als de verbinder/burgervader maar eerder als coryfee van een politieke partij. De burgemeester moet wat mij betreft als burgervader boven de politieke partijen staan. Met een gekozen burgemeester is dat niet meer het geval. Dit doet het burgemeesterschap mijns inziens geen goed.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Goede ondersteuning van de griffie(r) is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeenteraad. Gemeente Wijchen heeft een fantastische griffie(r). De griffier is er niet alleen om de raad te ondersteunen en te adviseren maar helpt de raad ook om te reflecteren op zijn rol als volksvertegenwoordiger.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

We hebben (nog) geen overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. De griffier ondersteunt een nieuwe raad actief. Daarnaast is het aan iedere fractie zijn/haar nieuwe raadsleden goed in te werken.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Voor mij zijn twee zaken bepalend om door te gaan, namelijk het vertrouwen vanuit de inwoners en de meerwaarde die zij ervaren vanuit mijn huidige inzet. Voor mij persoonlijk is het van belang dat ik het publieke belang van onze inwoners in algemene zin en kwetsbare groepen in het bijzonder via de sociaal democratische waarden kan blijven behartigen.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Mijn doel om politiek actief te worden was en is niet aan een functie gebonden. Mijn maatschappelijke drijfveer is leidend. Op dit moment ervaar ik mijn rol als raadslid als waardevol en passend. Wat de toekomst ons brengt is nog een verrassing.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Ik ben trots op het feit dat ik bij heb kunnen dragen aan het publieke belang. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen gaat om het binnenhalen van een motie of amendement. Het publieke belang oftewel het behartigen van het belang van de inwoners is waar het om gaat. Oog en oor hebben voor deze belangen en als vertegenwoordiger de stem zijn is een voorrecht. Ik ben trots op het feit dat Wijchen een sociaal gezicht heeft en dat het niveau van voorzieningen hoog is. Daarnaast ben ik trots op de uitwerking van mijn motie om tot de fairtrade gemeentes van Nederland toe te treden. Dit heeft niet alleen geleid tot duurzaamheid maar vooral een mooie vorm van inwonersparticipatie. Hiermee hebben we laten zien dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan de gemeentegrens.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Ik geef aan nieuwe raadsleden graag het volgende mee. Wees zichtbaar en onthoud dat volksvertegenwoordiger zijn betekent ´dienstbaar´ zijn. Blijf oog houden voor de impact van de besluitvorming van de raad op de inwoners. Stel jezelf de vraag doen we het goede?