U bent hier

Hans de Vaan

Hans de Vaan

Waalwijk
De gemeenteraad moet het hoogste bestuursorgaan blijven omdat bij een gekozen burgermeester de macht bij 1 persoon is geconcentreerd.

Naam: Hans de Vaan
Raadslid in de gemeente: Waalwijk
Raadslid sinds: 16 mei 2018
Partij: Lokaal Belang
Hoofdberoep: Gepensioneerd, voorheen: technisch adviseur diamantslijpgereedschappen

Waarom bent u raadslid geworden?

Vanuit mijn andere bestuursfuncties ben ik sowieso maatschappelijk betrokken bij het buurtwerk, omdat ik vond en nog steeds vind, dat bij het subsidiebeleid voor vrijwilligersinstellingen met verschillende maten wordt gemeten. Dit was voor mij de aanleiding om in de politiek te gaan en zo een bijdrage te leveren aan de voor inwoners belangrijke zaken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Helaas wordt dit door mij niet zo ervaren. Regelmatig worden besluiten onder tijdsdruk voorgelegd. Hierbij is er onvoldoende tijd om een goed afgewogen besluit te nemen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

In deze raadsperiode wil ik het verschil maken door onze inwoners betere ondersteuning te bieden bij het maken van de juiste keuzes, in het kader van de energietransitie. Hierbij wil ik vooral het accent leggen bij de inwoners met een smalle beurs.

De gemeenteraad kan krachtiger worden door alleen al de adviezen van de rekenkamer op te volgen en daarnaast ook durven buiten de lijntjes te kleuren.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek|
(Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik kan hier nog niet goed over oordelen, vandaar dat ik deze vraag dan ook aan collega’s heb voorgelegd. Hieruit kwam naar voren dat wij hier voldoende voor reserveren.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is voor mij heel belangrijk. Voor mij is het vooral van belang dat de griffier politiek neutraal is, waarmee ik in vertrouwen kan werken. Daarnaast moet de griffier dé schakel zijn tussen het college, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie. Hij weet als geen ander hoe de interne verhoudingen liggen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Mogelijkheden liggen mijns inziens in het oprichten van een soort van platform of overlegstructuur voor raadsleden, over bijvoorbeeld regionale problemen of vraagstukken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad kan krachtiger worden door bijvoorbeeld alleen al de adviezen van de rekenkamer op te volgen, en daarnaast ook buiten de lijntjes te durven kleuren.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Ik ben niet tevreden over de regionale samenwerkingsverbanden. Ze worden vaak gekenmerkt door te laat aanleveren van informatie, waardoor je als raad vervolgens geen goede en afgewogen besluiten kunt nemen. Ik ervaar het vaak als zelfstandige organen, die steeds meer taken naar zich toe trekken waarop je als raad steeds minder invloed kunt uitoefenen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

De inwoners kunnen regelmatig bij het 'Waalwijks podium' een brief, petitie of burgerinitiatief met korte toelichting aan de raad voorleggen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Ik vind representatie door vertegenwoordigers om praktische redenen belangrijker, maar soms is aan te raden om participatie van alle inwoners te vragen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Het percentage vrouw is bij ons 27%.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Ik ben het niet eens met stelling. Het debat is bedoeld om te komen tot betere besluitvorming, waarbij alle voors en tegens goed worden afgewogen. Als lid van een lokale partij vertegenwoordigen wij alle inwoners.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De gemeenteraad moet het hoogste bestuursorgaan blijven omdat bij een gekozen burgermeester de macht bij 1 persoon wordt geconcentreerd. Dit zou ik namelijk een slecht voorbeeld vinden voor onze lokale democratie.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ik ben het niet eens met de stelling. Het is afhankelijk van hoe de agressie is ontstaan. Er kunnen zich situaties voordoen die bewust provocerend zijn en zo agressie oproepen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik kan niet direct een voorbeeld geven, maar als onze inwoners vinden dat wij het goed doen, dan kan ik pas succesvol en trots hierop zijn.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Mijn advies is goed luisteren en kennis/informatie delen met anderen, maar niet alles overnemen, oftewel: kritisch blijven. Daarnaast ook buiten de lijntjes kunnen blijven kleuren en zorgen dat je jezelf in de spiegel kan blijven aankijken.