U bent hier

Jade Joosten

Jade Joosten

Venlo
'Doe wat je niet laten kunt, maar ben je er wel van bewust dat je verantwoordelijkheid draagt voor de raad als geheel'

Naam: Jade Joosten
Raadslid in de gemeente: Venlo
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: student Philosophy, Politics and Society
LinkedIn
Instagram
Twitter
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden omdat ik al een langere tijd politiek actief was, maar merkte dat ik met mijn activisme niet echt de mensen in mijn stad, bereikte. Ik woon graag in Venlo en ben van mening dat er altijd wat te verbeteren valt. Ook denk ik dat het belangrijk is om als je goede ideeën of ambities hebt mee te doen om ze te realiseren. Daarnaast denk ik ook dat jongerenrepresentatie van belang is, en daar speel ik automatisch ook een rol in. Het is voor mijzelf geen intrinsieke drijfveer, maar ik vind het wel belangrijk dat jongeren in mijn gemeente zichzelf ook terug kunnen zien of zich gehoord voelen in de gemeenteraad.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee. Een heleboel besluiten worden door de provincie of het Rijk genomen, en het college van B&W heeft ook veel ambtelijke ondersteuning en meer professionaliteit en capaciteiten dan de raad. Als raad ben je absoluut van belang en het belangrijk is om een groep representatieve inwoners te hebben die de vertaalslag van burger naar politiek kunnen maken, maar het is wel belangrijk om realistisch te blijven in je rol en de bijbehorende taken en mogelijkheden.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Gezien de stemopkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Venlo dit jaar op een geringe 45% stond, lijkt het mij belangrijk om de burgerbetrokkenheid te vergroten. Dit is natuurlijk een proces van de lange adem. Ik denk dat voor veel Nederlandse burgers de kloof tussen hen en de raad groot voelt, met name door het verschil in kennis over gemeentepolitiek en door het hoogdrempelige niveau van ambtelijke stukken. Zo is het voor een raadslid waarschijnlijk vanzelfsprekend om ambtenaren jargon en dergelijke taal in documenten te lezen, maar dit geldt lang niet voor alle burgers. Daarom lijkt het me belangrijk om te zorgen dat de communicatie naar de burger op een gemakkelijke, toegankelijke wijze wordt uitgevoerd.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik merk dat ik het erg interessant en heel belangrijk vind om in direct contact te zijn met inwoners en de organisaties die zich voor hen inzetten. Om hun verhalen te horen, en samen kritisch te kijken naar wat de gemeenteraad voor hen kan betekenen. Het is interessant om vanuit zoveel verschillende perspectieven te kunnen kijken en oordelen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, uiteindelijk heeft ieder raadslid het volste recht om te zeggen wat diegene wilt . Bovendien is de voorzitter de eindverantwoordelijke is en dient deze in te grijpen als het volgens hen te ver gaat. Meningsverschillen zijn onvermijdelijk en prikkelend debat is ook belangrijk, maar ik denk dat het belangrijk is om collegialiteit, respect voor elkaar en inhoudelijke kwaliteit te waarborgen. Kortom; doe wat je niet laten kunt, maar ben je er wel van bewust dat je een verantwoordelijkheid draagt voor de professionaliteit van de raad als geheel.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Tot nog toe merk ik dat het vooral erg belangrijk is om als fractie duidelijke speerpunten uit te kiezen. Onze fractie bestaat uit vier raadsleden en één burgerraadslid, van wie een collega en ik het sociaal domein samen op ons nemen. Dat is natuurlijk een enorme hap uit de begroting, dus het is fijn dat we dit samen verdelen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Onze raad heeft al enkele jaren een werkgroep genaamd ‘De Grens’, waarvoor iedere partij een fractielid afvaardigt om deel te nemen. In deze werkgroep wordt er gebrainstormd over innovatieve samenwerkingen met de Duitse grensgemeenten. Zo hebben we als gemeente Venlo uiteraard veel banden met de Duitse gemeentes. Met deze werkgroep gaan we daarom ook een paar keer de grens over om de banden met deze gemeenten te onderhouden. Dit heeft banden tussen culturele instellingen opgeleverd, en veel Duitse gemeenten zijn geïnteresseerd in ons duurzame stadskantoor.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Onze gemeente is al een tijd bezig met het verlenen van het Buurtbudget in verschillende wijken. Deze wijken hebben ieder €140.000 gekregen, waarmee de inwoners zelf aan de slag mogen met de invulling van de projecten die hiermee worden bekostigd. Er zijn hiermee meer dan 105 ideeën uitgevoerd, waaronder het veiliger maken van de openbare ruimte, het organiseren van een historische stadswandeling en een documentaire over de wijk Vastenavondkamp. Zo worden de inwoners betrokken bij de inrichting van hun leefomgeving en krijgen creatieve plannen een kans.

'23% van de venlonaren is laaggeletterd... dus ik wil mij zeker gaan inzetten voor het verlagen van dit percentage'

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het eens met deze stelling, ik denk dat de burgemeester zorgt voor stabiliteit en verbinding.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning vanuit de griffie tot nu toe als fijn en voldoende. Het is een ruim team en de communicatie is laagdrempelig en informeel, ook kan ik er met mijn praktische vragen als nieuweling altijd terug. Ik denk dat extra budget voor een ruimere ondersteuning op dit moment niet per sé gewenst is.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Niks.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik vind armoede en kansengelijkheid ontzettend belangrijke onderwerpen. In onze gemeente zie je dat we bijvoorbeeld hoog scoren op het aantal laaggeletterden; maar liefst 23% van de Venlonaren is laaggeletterd, in verhouding tot het landelijke gemiddelde is dit maar liefst 6% hoger. Lezen is een groot goed en bevorderd tegelijkertijd de mogelijkheid om fatsoenlijk te kunnen participeren in de samenleving, dus ik wil mij zeker gaan inzetten voor het verlagen van dit percentage.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Ik ben natuurlijk zelf ook nog relatief nieuw, maar iets wat ik zoveel mogelijk in mijn achterhoofd probeer te houden, is dat het oké is om vragen te stellen en om fouten te maken. Ik merk dat ik het af en toe moeilijk vind dat ervaren raadsleden al over zoveel meer kennis en vaardigheden beschikken, en dat het leerproces voor mijn gevoel veel te langzaam verloopt. Toch probeer ik zoveel mogelijk bij mijn fractie hulp te vragen: welke dossiers moet ik zeker lezen? Op welke manier kan ik iets het beste aankaarten in de raad? In plaats van afwachtend te zijn vind ik het belangrijk om een actieve houding aan te nemen, en fouten mogen immers gemaakt worden.