U bent hier

Luco Nijkamp

Luco Nijkamp

Luco Nijkamp

Dalfsen
"Inhoudelijk vind ik het van belang dat we als gemeenteraad met elkaar spreken over integrale visies en niet alleen over wensen op deelterreinen. Het is goed om elkaar te vragen naar achterliggende waarden en prioriteiten."

Raadslid in de gemeente: Dalfsen
Raadslid sinds: 2006
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Projectmanager
Twitter         
Facebook     
Instagram   

 

1. Waarom bent u raadslid geworden?

Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van onze maatschappij is voor mij bijna vanzelfsprekend. Vanaf mijn jeugd ben ik betrokken bij de politiek. Toen ik vanuit mijn werk vervolgens veel met en voor gemeenten werkte, ontstond mijn interesse in het lokale bestuur. Dit staat dicht bij de mensen. Als je de deur uitgaat, merk je direct het gemeentelijk beleid. Nadat ik een aantal jaren in de steunfractie had meegedraaid ben ik in de gemeenteraad gekomen.

Het is bovendien leuk werk door de vele contacten die je hebt en je kunt jezelf op verschillende gebieden ontplooien.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Jazeker, maar dit komt vast omdat ik er zelf onderdeel van uit maak. Of dit door de inwoners ook zo wordt beleefd is maar de vraag.

Dit komt mede doordat veel externe communicatie vanuit het college komt en niet altijd even helder is dat de gemeenteraad er nog een besluit over moet nemen. Transparantie over hoe besluitvormingsprocessen lopen kan en moet echt beter. Dat biedt de inwoners ook meer mogelijkheden hun belangen in te brengen; desnoods op het laatst via het inspreekrecht voor commissie en of raad.

Toch realiseer ik me dat bij het nemen van besluiten je een ontwikkeling wel of niet in gang zet. Soms klein, soms groot. Maar dat besluit is wel bepalend.

3. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In het verlengde van transparantie van besluitvormingsprocessen ligt raadscommunicatie. En communicatie is dan veelzijdig bedoeld. Ontvangen en zenden; met de inwoners in contact zijn. Zeker nu met corona, waarin verschraling van contacten dreigt of al werkelijkheid is. Dit maakt het er voor de raad niet gemakkelijker op. Hoewel je als individueel raadslid echt wel mogelijkheden hebt voor de bedoelde interactie.

Inhoudelijk vind ik het van belang dat we als gemeenteraad met elkaar spreken over integrale visies en niet alleen over wensen op deelterreinen. Het is goed om elkaar te vragen naar achterliggende waarden en prioriteiten.

4. Wat heeft uw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad hieraan nadrukkelijk richting gegeven, mede op basis van een rapport van de rekenkamercommissie.

Dit heeft erin geresulteerd dat we (afhankelijk van de betekenis van een samenwerkingsverband) een beleidsrichting voor het betreffende samenwerkingsverband bespreken en als raad vaststellen. Dat geeft ook het college richting als ze hierin haar rol van het algemeen bestuur invult.

Eens in de één of twee jaar presenteren een aantal organisaties zich aan de gemeenteraad en spreken we over ontwikkelingen en prestaties.

Een nieuwkomer is bij ons de regio Zwolle; een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, 4 provincies en 2 waterschappen. Belangrijk, omdat hier een regionale visie wordt ontwikkeld, de regio voor de Rijksoverheid een directe gesprekspartner is en er de nodige middelen in omgaan. De democratische borging hiervan is momenteel echter onvoldoende aanwezig. Dit vind ik een belangrijk punt voor de komende tijd.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Een mooi recent voorbeeld is de ontwikkeling van een oude camping met vervallen huisjes. Nieuwe woningen voor permanente en recreatieve bewoning worden gebouwd op een bijzondere plek aan de Vecht. De ontwikkelaar heeft echt moeite genomen om de buurt en andere relevante partijen (o.a. waterschap) erbij te betrekken. Daarop zijn aanpassingen doorgevoerd, zodat bij de behandeling enkele omwonenden de raad lieten weten erg content te zijn met het proces. Na behandeling in de commissie is het voorstel in de raad als akkoordstuk behandeld.

We hebben deze raadsperiode twee participatierichtlijnen opgesteld: één voor initiatiefnemers en één voor belanghebbenden (inwoners, ondernemers, verenigingen). Dit zijn nuttige instrumenten die belanghebbenden enig houvast geven. Ik verwacht dat hierdoor processen nog beter verlopen. Tegelijk heb je altijd met maatwerk te maken.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1 % van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Het budget voor opleidingen blijkt binnen onze gemeente voldoende te zijn. We inventariseren regelmatig de behoefte en stellen een opleidingsplan op. De griffie organiseert, veelal met ondersteuning van specialisten uit het land of met interne deskundigen, opleidingen voor de raadsleden. Dat kan gaan over gemeentefinanciën tot integriteit.

Er blijkt voldoende ruimte te zijn voor de raadsleden om zich persoonlijk te ontwikkelen. In diverse gezamenlijke cursussen en sessies en zo nodig ook individueel.

Tegelijk hebben we als gemeente een aanzienlijke financiële opgave. Daarom is er ook een zekere nuchterheid om de bestuurlijke kosten te beheersen.

"In het post-corona tijdperk kun je als raad en als raadslid blijvend en gepast gebruik maken van digitale hulpmiddelen."

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Ik vind een gekozen burgemeester geen verstandige keuze. Om meerdere redenen.

Het is vrijwel zeker dat de kandidaat-burgemeesters in hun campagnes om gekozen te worden zaken toezeggen of richtingen kiezen, waarvan het uiteindelijk de raad is die bepaalt of dit wel of niet doorgaat. Dan kunnen er zomaar spanningen ontstaan tussen burgemeester en gemeenteraad. Daarbij is de burgemeester voorzitter van de raad. Dit kan gaan wringen.

En ik kan me voorstellen dat het deelnemen aan een dergelijke verkiezingsstrijd niet voor elke kandidaat even aantrekkelijk is. Kwaliteit kan hierdoor gemakkelijk afhaken.

Een vertrouwenscommissie uit de raad met goede adviseurs blijkt in de praktijk prima te werken.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De ondersteuning door de griffie ervaar ik zeker als zeer positief. En dat wordt breed in de raad gedeeld. Ik ben voorzitter van de werkgeverscommissie en spreek regelmatig met en over het functioneren van de griffie. De griffier is natuurlijk de eerste die voor het functioneren van de griffie verantwoordelijk is.

We hebben in 2020 op basis van goed huiswerk van onze griffier als raad besloten de formatie op de griffie uit te breiden. Dit is inmiddels gebeurd met het aantrekken van een raadsadviseur. Dit is ook nodig gelet op de intensivering van taken van de griffie. En dat is niet alleen het gevolg van allerlei corona-gerelateerde zaken. Juist onderwerpen als participatie, samenwerking in de regio (denk aan de RES) vragen om voldoende vermogen in de griffie.

Verbeteringen willen we bereiken op de kwaliteit van raadsstukken. Dit betekent dat vanuit de griffie vooraan in het proces overleg met de ambtenaren nodig is. Ook is het mijn wens meer gerichte invulling te geven aan raadscommunicatie. De verbinding met de inwoners is als volksvertegenwoordiger onmisbaar.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

We spreken binnenkort in het presidium over dit onderwerp. Omdat we bij de start van deze raad in 2018 een gezamenlijk raadsdocument hebben opgesteld vind ik dat een overdrachtsdocument ook op z’n plek is.

Voor de nieuwe gemeenteraad zou ik het volgende mee willen geven:

  • Beoordeel de speerpunten uit het huidige raadsdocument en bepaal waaraan ook in de nieuwe periode extra aandacht besteed moet worden;
  • Wees alert op de rol van de raad bij de invoering van de omgevingswet;
  • In het post-corona tijdperk kun je als raad en als raadslid blijvend en gepast gebruik maken van digitale hulpmiddelen. Digitaal overleg blijkt in de praktijk ook juist laagdrempelig te zijn. Tegelijk mis ik de directe contacten ook.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Het is natuurlijk aan het lokale bestuur en de leden van onze partij om hierover te oordelen. Voor mijzelf spelen zaken mee als samenstelling fractie, aantal termijnen in de raad, balans privé – werk – politiek.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Doorgaan als raadslid en kandidaat wethouder kunnen best los staan van elkaar. Het zijn echt twee verschillende rollen. Niet elk raadslid is zo maar een goede wethouder.

Belangrijk is of zo’n rol bij mij past.

En het is een functie die fulltime is en dus komt de afweging voorbij of je je huidige werk opgeeft. En ik heb echt veel plezier in mijn huidige werk.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Blij ben ik met de goede onderlinge verhoudingen in onze gemeenteraad. Ik heb twee perioden coalitie en twee perioden oppositie meegemaakt. Vanuit beide situaties heb ik geprobeerd om op basis van inhoud voorstellen te beoordelen. Kritisch als het nodig is en lovend als het gepast is.

Een markante bijdrage is het voorstel om de rivier de Vecht bij de kern Dalfsen te verleggen. Dit in verband met verkeers- en waterveiligheid en recreatieve kansen. Via een motie wordt dit de komende jaren verder onderzocht. Geen eenvoudig traject. Ik heb er vertrouwen in dat de verantwoordelijken / betrokkenen met een passend voorstel komen, al zal er eerst nog heel wat water door deze rivier stromen voordat besluitvorming plaatsvindt.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Stel je open voor de inbreng van de andere fracties ongeacht of het oppositie of coalitiestandpunten betreft. Natuurlijk weeg je zelf uiteindelijk het geheel aan argumenten voor en tegen.