U bent hier

Marcel Claessens

Marcel Claessens

Sittard-Geleen
Of we nou willen of niet, digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Er zijn voldoende kansen om te profiteren van deze ontwikkeling.

Naam: Marcel Claessens
Raadslid in de gemeente: Sittard-Geleen
Raadslid sinds: 2014
Partij: politieke groepering gob
Hoofdberoep: Medewerker Horeca
Twitter: Marcel Claessens
Facebook: Marcel Claessens
Instagram: Marcel Claessens
LinkedIn: Marcel Claessens

Waarom bent u raadslid geworden?

Al vele jaren ben ik actief in het verenigingsleven en zet in me actief in voor het dorp waarin ik woon, Holtum. Een dorp omgeven door veel bedrijvigheid, zoals VDL Nedcar en een groot industrieterrein (Holtum Noord) met een haven een railverbinding en pal gelegen naast de A2. Je kan je voorstellen dat de leefbaarheid in dit gebied onder druk staat, mijn inzet voor de gemeenschap en het verenigingsleven heeft ervoor gezorgd dat ik in de kijker ben gekomen van diverse politieke partijen. De politieke groepering gob (een grote lokale partij) heeft me als eerste benaderd en na een goed gesprek heb ik besloten me te verbinden aan deze partij om via deze weg iets te kunnen betekenen voor de inwoners van onze mooie gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Staatsrechtelijk is dit juist, echter in de praktijk zie vaak dat je het slotstuk bent van een proces. Vaak is er al een heel traject voorafgegaan aan een raadsvoorstel zonder dat de raad daarbij betrokken is. Wel zie ik de laatste jaren een ontwikkeling dat de gemeenteraad vaker vroegtijdig wordt meegenomen en dat we tijdig kunnen sturen in een proces.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

De balans tussen leefbaarheid en economie is voor mij en mijn partij een belangrijk speerpunt. De gebiedsontwikkeling bij VDL Nedcar, de verbreding van de A2 en de ontwikkelingen bij Chemelot (groot industrieterrein met chemische bedrijven) zijn voorbeelden van ontwikkelingen die onze aandacht hebben. Omwonenden moeten maximaal profiteren en zo weinig mogelijk overlast ervaren van de voornoemde ontwikkelingen, daar maken we ons sterk voor. Onze gemeente heeft in financieel zwaar weer gezeten. We stonden onder toezicht van de provincie, preventief. Inmiddels is het preventief toezicht omgezet in repressief toezicht en is er tevens financieel iets meer ruimte ontstaan, echter de coronacrisis heeft ook zijn sporen in onze gemeente nagelaten (en nog). Het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zijn en dus is het lastig om te bepalen of de doelen die we ons hebben gesteld ook te realiseren zijn. Een belangrijk doel is de realisatie van een Integraal Kindcentrum inclusief sportvelden in het middengebied tussen de dorpen Grevenbicht en Obbicht. Belangrijk voor de leefbaarheid van de beide kernen.

De balans tussen leefbaarheid en economie is voor mij en mijn partij een belangrijk speerpunt.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De gemeenteraad in Sittard-Geleen wordt ondersteund door de Rekenkamer, de Rekenkamer heeft de mogelijkheid om diverse onderzoeken te doen, echter de middelen zijn beperkt en dat dwingt natuurlijk tot het maken van keuzes, hetgeen natuurlijk niet ideaal is.

De griffie heeft het erg druk en komen mijns inziens niet altijd toe aan de zaken waar ze eveneens voor bedoeld zijn, zoals het in positie brengen van inwoners bij de besluitvorming. In onze gemeente hebben we een zogenaamd “plein”, een mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om zaken die spelen in onze gemeente onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad.
Het is een taak van de griffie om ervoor zorg te dragen dat deze mogelijkheid ook wordt benut door hier proactief in te acteren. Tot slot denk ik dat wat betreft de budgetten voor opleidingen er voldoende is gereserveerd.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Een verbetering van de ondersteuning door de griffie zou kunnen door ervoor zorgen dat bij belangrijke dossier de raad in de gelegenheid wordt gesteld in informele sessies te verdiepen op de dossiers, sparren met ambtenaren en wethouders. Dit initiëren en faciliteren zou een verbetering zijn van de ondersteuning van raadsleden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Enerzijds zou het helpen als de raadsvergoeding van dien aard is dat men zich voltijds kan toeleggen op het raadswerk. Dit zou de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad ten goede komen. De verbetering van de communicatie is een ander belangrijk element. Laat de inwoners weten waar de raad mee bezig is en biedt inwoners vaker de gelegenheid om gesprek te gaan met de gemeenteraad. Dit draagt bij aan het creëeren van draagvlak voor de politiek bij de inwoners.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Het contact tussen de deelnemende gemeenteraden aan een regionaal samenwerkingsverband is erg summier. Het zou kunnen helpen als de gemeenteraden in positie worden gebracht om met elkaar van gedachte te wisselen over de regionale samenwerkingsverbanden. Wellicht door 1 of 2 keer per jaar hiervoor een raadsbijeenkomst te organiseren.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u ervoor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

Het college heeft ons in een vroegtijdig stadium betrokken bij de Regionale Energiestrategie, middels interactieve sessies worden we in de gelegenheid gesteld input mee te geven.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

De gemeente Sittard-Geleen betrekt al langere tijd inwoners en ondernemers van de stad bij haar taken. Onder het motto ‘schoon, heel en veilig’ werd de afgelopen jaren, door het opstellen van stadsdeelplannen samen met onder andere wijkplatforms en andere maatschappelijke partijen, gewerkt aan leefbare en veilige buurten en wijken.

Een ander voorbeeld is “de Tuinman”. In 2016 is De Tuinman van Sittard-Geleen geïntroduceerd. De gemeente is immers de tuinman in andermans tuin. Vanuit de gedachte “alles wat we doen, doen we voor iemand” is de gemeente in gesprek gegaan met de inwoners van Sittard-Geleen en bedachten een plan voor de openbare ruimte.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Beide zijn natuurlijk van belang, maar daar waar het gaat om zaken die de directe leefomgeving van de inwoners betreffen is participatie van inwoners mijns inziens belangrijker. Het gaat tenslotte om de inwoners en hun leefomgeving. De regie moet zo veel als mogelijk bij de inwoners liggen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Indien een Burgemeester direct gekozen zou worden door de raad of door de inwoners kan dit zowel positief als negatieve kanten hebben. Positief is het draagvlak onder de raad/inwoners. Een negatief aspect zou de onafhankelijke rol van de Burgemeester kunnen zijn, zeker indien hij/zij gelieerd is aan een politieke partij en mede vanwege die positie is verkozen tot Burgemeester.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

Een goede afspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad kan een bijdrage leveren aan een betere besluitvorming. Een gemeenteraad is gebaad bij diversiteit, het is goed om besluiten te nemen die vanuit diverse invalshoeken worden belicht. We leven in een inclusieve samenleving, iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving, ook in de gemeenteraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad tevens een voorbeeldfunctie, dus inclusiviteit en diversiteit moet ook terug te zien zijn in de gemeenteraad.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Met deze stelling ben ik het volledig eens, je blijft met je handen af van volksvertegenwoordigers. In een democratie gebruik je geen agressie, intimidatie of geweld om je doel te bereiken. Je overlegt/ debatteert en komt uiteindelijk tot een overeenstemming door een meerderheid van stemmen. Dat is democratie en daarin hebben agressie, intimidatie en geweld geen plaats.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Of we nou willen of niet, digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Er zijn voldoende kansen om te profiteren van deze ontwikkeling. Het betrekken van inwoners bij de besluitvorming is hier een voorbeeld van. Op allerlei interactieve manieren zouden zorgen/meningen e.d. opgehaald kunnen worden bij onze inwoners. Hetgeen een bijdrage kan leveren aan de besluitvorming in de gemeenteraad.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

In het begin was het even wennen om digitaal te vergaderen, maar na enkele vergaderingen moet ik zeggen dat het een hele effectieve manier van vergaderen is. De keerzijde van het digitaal vergaderen is de beperkte mogelijkheden om een echt goed debat te kunnen voeren, daarvoor moet je elkaar toch echt in de ogen kunnen kijken.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Daar heb ik inmiddels een besluit over genomen. Ik ga me weer verkiesbaar stellen, mijn taak als volksvertegenwoordiger zit er nog lang niet op. Er zijn nog volop uitdagingen en opgaven in onze gemeente. Vooral op het gebied van de verbetering van de leefbaarheid in de wijken en kernen is nog veel te doen en daar wil ik me ook de komende jaren voor gaan inzetten.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

De afgelopen jaren hebben in teken gestaan van bezuinigingen, een moeilijke periode, ondanks de vele debatten, lange vergader- avonden en de zeer moeilijke besluiten zijn we er toch in geslaagd om de gemeentelijke financiële positie weer op orde te krijgen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Probeer je allereerst zo breed mogelijk te oriënteren en neem hiervoor de tijd, verdiep je in zoveel mogelijk dossiers en bepaal dan pas op welke thema’s/ onderwerpen je wilt gaan focussen. Het is onmogelijk om alles te doen en te lezen. Breng focus aan dan ben je veel effectiever.