U bent hier

Marianne van de Watering

Marianne van de Watering

Lelystad
Verdiep je niet alleen op de inhoud van de dossiers en vaar niet alleen op de informatie die het college aanreikt.

Naam: Marianne van de Watering
Raadslid in de gemeente: Lelystad
Partij: Leefbaar Lelystad
Hoofdberoep: In het dagelijks leven analyseer ik gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties en adviseer daarover de rechtbank.
Twitter: @NLMarianne
Facebook: @PolitiekIsLeuk

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Marianne van de Watering, geboren en getogen Brabantse. Sinds begin 2001 woon ik met mijn man in Lelystad. Na eerst twaalf jaar achter de schermen actief geweest te zijn bij een lokale politieke partij, ben ik in 2014 met voorkeursstemmen gekozen en in 2018 met voorkeurstemmen herkozen.

Als tweede grootste partij neemt onze fractie helaas geen deel uit van het college. Vanuit de oppositie vervul ik een kritische rol. Door mijn werk weet ik hoe je stukken moet analyserenen en hoe je onderbouwd tot een standpunt komt. De eerste vier jaren heb ik me niet alleen in dossiers verdiept, maar ook in de procedures en hoe we die toepassen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik hou het me wel steeds voor ogen, maar dat is de ideale wereld waarin het dualisme wordt toegepast zoals het bedoeld is. Zolang het bij de formatie nog draait om een meerderheidscollege waarbij alle partijen van de coalitie ieder een wethouder leveren, vindt besluitvorming nog te vaak vanuit de macht (van het getal) in plaats vanuit de kracht plaats. Waarbij toch vaak het belang van het college op de achtergrond meespeelt. Vooral als het gaat om gevoelige dossiers waarbij het belangrijk is om het college heel te houden.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Zelf investeer ik op kwaliteit door mij goed in te lezen en waar mogelijk trainingen te volgen. Want het raadswerk moet je wel leren. Daar moet je zelf dus wel in investeren en dat kost tijd. Als individueel raadslid is het onmogelijk om je op alle stukken volledig te verdiepen. Het kan wel storend zijn als raadsleden inbreng hebben zonder zich voldoende verdiept te hebben. Wanneer er dossiers behandeld worden waar ik zelf vakkennis over heb is het voor mij soms tenenkrommend hoe vaak er vanuit emotie een stuk behandeld wordt. De raad zou wat dat betreft meer gebruik kunnen maken van de kennis die er bij inwoners aanwezig is.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Er komt meer op de raad af wat een andere expertise en ook een andere houding vereist. Ik wil mijn besluiten niet altijd enkel baseren op wat ik van het college aangeleverd krijg. Daar zou ook raadsbreed meer op ingezet kunnen worden. Dus niet alleen raadssessies waar je als fracties onderling standpunten uitwisselt, maar bijvoorbeeld vaker belangengroeperingen uitnodigt om uit eerste hand hun inbreng te horen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Het zal een ingrijpende verandering geven in processen voor inwoners, raad, college en ambtenaren. Het lijkt nu nog ver weg, maar een goede voorbereiding en daar op tijd mee beginnen is wel nodig. Hoe we de participatie goed vorm gaan geven is een mooie uitdaging, wat nog de nodige aandacht vraagt en waar we als raad best het voortouw in mogen nemen in plaats van een afwachtende houding.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, was het maar waar. Ik ben er groot voorstander van om daar wel in te investeren. Een goede raad begint bij jezelf. Raadsleden van landelijke partijen hebben weliswaar al meer mogelijkheden, maar dat geldt niet of minder voor raadsleden van lokale partijen. Juist daarom is het goed dat er nu veel aandacht is voor een goed opleidingsaanbod voor alle raadsleden. En dan bedoel ik niet alleen een standaard inwerkprogramma dat vanuit de griffie aan alle raadsleden wordt aangeboden, maar juist dat er mogelijkheden moeten zijn om zelf een individueel programma op maat samen te stellen. Waar behoefte aan is, varieert immers per persoon. Ik vind het bij uitstek een onderwerp waar de raad bewuster mee moet omgaan en niet te voorzichtig moet zijn om er voldoende budget voor vrij te maken. Want het is een investering in de kwaliteit van de raad en dat komt de gemeente ten goede.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Goed leesbare en tijdig aangeboden raadsstukken, heldere procedures die ook gevolgd worden, een ondersteunende, voldoende toegeruste, proactieve, onafhankelijke griffie(r) en natuurlijk voldoende mogelijkheden voor scholing van raadsleden. Ook dient er door het college meer rekening mee gehouden te worden dat het raadswerk een nevenfunctie is en het merendeel van de raadsleden overdag een andere baan hebben. Te vaak worden er op korte termijn extra vergaderingen gepland. Dat valt niet altijd te combineren met werk en privé. Een goede korte en lange planning bij het aanbieden van raadsstukken ter bespreking is dus ook nodig.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Er is een gedragscode integriteit en er wordt een introductieavond voor raadsleden over integriteit georganiseerd.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Was ik de vorige raadsperiode in een kleine fractie 16-20 uur per week kwijt, streef ik er nu toch naar om het raadswerk in niet meer dan 12 uur te gaan doen. In een fractie met vier raadsleden zou dat met voldoende ondersteuning in een ideale wereld mogelijk moeten zijn. Door minder, maar wel efficiënter te vergaderen zou ik meer tijd moeten overhouden om buiten het stadhuis bij inwoners op te halen wat er bij hen leeft. Verder ben ik leergierig en wil ik tijd investeren in opleidingen/trainingen met betrekking tot het raadswerk, want daar heb ik dan de rest van de periode weer profijt van. Ik ben van mening dat ik hierdoor uiteindelijk minder tijd kwijt ben aan het goed voorbereiden op vergaderingen, maar ook dat vergaderingen zelf mij minder tijd hoeven te kosten. Al is daar ook wel een andere vergaderstructuur bij nodig, evenals een andere vergadercultuur raadsbreed.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Beide is belangrijk. Inhoudelijke kennis vergaren vind ik belangrijk, omdat je moet weten waar je over praat. Al kun je natuurlijk niet overal even deskundig in zijn. Wanneer je echter niet meer weet wat er bij de inwoners leeft, dan moet je je afvragen voor wie je eigenlijk in de raad zit. Inwoners moeten zich gehoord voelen. Maar dat betekent niet dat raadsleden zelf vanuit emotie besluiten moeten nemen. Dat doe je op basis van feiten en argumenten.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Zo op het eerste oog lijk je als raad daar nauwelijks invloed op te hebben. Dit is nou net een onderwerp waar ik van zou willen weten hoe je daar wel meer invloed op kunt krijgen.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

De komende periode wil ik bewust en meer doelgericht werken aan mijn persoonlijk ontwikkelplan als raadslid. Daarvoor wil ik gebruik maken van het aanbod aan opleidingen wat er nu ligt. Ik ben er maar wat blij mee dat er tegenwoordig meer aandacht voor scholing van raadsleden is, al lijkt het budget vanuit de gemeente een struikelblok te zijn. Binnen mijn fractie wil ik investeren in een hechte fractie, zodat we vanuit de oppositie een stevige eigen koers kunnen varen en daarbij de samenwerking met andere fracties opzoeken. Inhoudelijk wil ik me nu voornamelijk richten op mijn eigen portefeuilles en me daar goed in verdiepen. Zoals al gezegd wil ik daarbij niet alleen af gaan op de informatie die van het college afkomt.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wat er ook gebeurt, zorg dat het raadswerk leuk blijft. Zorg voor een goede balans in je werk, het raadswerk en je privéleven. Kijk ter lering de videonotulen van je eigen betogen/debatten terug. Investeer tijd in voor jouw relevante trainingen. Verdiep je niet alleen op de inhoud van de dossiers, maar ook in wat de procedures zijn en vaar niet alleen op de informatie die het college aanreikt. Reageer altijd op vragen van inwoners.