U bent hier

Toon van Dijk

Toon van Dijk

Toon van Dijk

Almere
"Ik ben er trots op dat ik niet het hoofd heb laten hangen en alleen maar 'Nee' ben blijven roepen maar echt invulling heb gegeven aan de tegenmacht. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar ik kan wel met recht zeggen dat ik er alles aan heb gedaan."

Raadslid sinds: 2010
Partij: PVV
Hoofdberoep: Advocaat
Twitter 

1. Waarom bent je raadslid geworden?

Ik heb twee dochters. Sinds mijn eigen jeugd heb ik Nederland zien veranderen in een land waar het door massa-immigratie en toenemende invloed van de islam voor meisjes niet meer vanzelfsprekend is veilig over straat te kunnen. Waar homo’s niet meer hand in hand durven te lopen. Waar een groet op straat vaak plaats heeft gemaakt voor een snauw. Ik vind dat geen vooruitgang. Ik wilde mijn steentje bijdragen om dat terug te brengen in plaats van aan de zijlijn commentaar te leveren.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja. Maar dat erodeert wel. Ik merk steeds vaker dat die positie door de gemeentelijke organisatie niet wordt onderkend en dat de raad alleen het sluitstuk van politieke besluitvorming is. Terwijl we ook kaders moeten stellen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een goede lange termijnvisie van het college. Zodat de raad in samenwerking met de griffie in staat is vroeg in positie te komen, richting te bepalen en kaders te stellen. En veel meer transparantie!

4. Wat heeft jouw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Dat is heel lastig hoor. We praten erover en sturen wethouders naar dat soort overleggen met een boodschap van onze raad. Maar je ziet dat dit door verbanden toch een eigen leven gaan leiden en verworden tot nieuwe (ongekozen) bestuurslagen. Wat mij betreft volstrekt ongewenst.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kan je het beste voorbeeld uit jouw gemeente geven?

Helaas is mijn gemeente hier erg slecht in. Ik denk dat het mooiste voorbeeld heel recent is. Een groep betrokken inwoners heeft meegepraat over een nieuwe participatienota. Ze vonden het niet goed en hebben nu het voortouw genomen om zelf aan te geven hoe participatie effectief vorm gegeven kan worden, ze nemen de raad daarin mee. Zo zou het moeten natuurlijk, burgers helemaal aan de voorkant van besluiten die hen aangaan. En als het aan mij ligt, ook nog met de mogelijkheid van een referendum als het toch fout gaat.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Ja, dat denk ik wel. Ik ken die percentages niet maar er wordt in Almere veel geïnvesteerd in kennisontwikkeling bij raadsleden.

"Zo zou het moeten natuurlijk, burgers helemaal aan de voorkant van besluiten die hen aangaan."

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

De burgemeester krijgt dan een veel krachtiger mandaat en een veel sterkere positie. Ik denk dat het de burgmeester in staat stelt krachtiger op te treden zonder op spitsroeden te hoeven lopen om zijn of haar onpartijdigheid te bewaren. En dan zijn we ook af van die benoemingsprocedure in achterkamertjes met geheimhouding waar de CvK wat mij betreft een veel te grote rol in heeft.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De griffie is in Almere echt een ondersteuning van alle raadsleden. Waar fracties in Almere minder budget hebben om zelf ondersteuning te regelen hebben we een grote griffie voor alle fracties. Dat werkt goed wat mij betreft, maar tegelijkertijd zou er meer gedaan moeten worden om een gelijk speelveld te creëren voor raad en college. Op ingewikkelde dossiers kan de raad qua capaciteit eigenlijk nooit op tegen de batterij aan ambtenaren die het college ondersteunt.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ik heb er nog niet over gehoord. Maar het belangrijkste is dat de raad herkent op welk punt je zit in de besluitvorming. Durf op de rem te trappen en terug te gaan in het proces om te voorkomen dat je in een fuik terecht komt waar alle relevante besluiten al genomen zijn. De raad in Almere heeft dat laatst gedaan op twee dossiers waar bouwplannen feitelijk in een eindfase aan de raad werden voorgelegd. Toen hebben we gezegd: dat accepteren we niet.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Of ik de ambitie nog heb die ik had toen ik begon en of ik het nog leuk vind. Dat laatste klinkt simpel maar is echt belangrijk.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ja.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Almere heeft er voor gekozen de Floriade te organiseren. Daar is de PVV van aanvang aan tegenstander van geweest omdat we zagen aankomen dat het financieel ellende voor de stad betekent. Ik ben in het hele proces constructief blijven meedenken om in het belang van Almeerders, die de portemonnee moeten trekken voor de Floriade, die ellende te beteugelen. Ik ben er trots op dat ik niet het hoofd heb laten hangen en alleen maar "Nee" ben blijven roepen maar echt invulling heb gegeven aan de tegenmacht. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar ik kan wel met recht zeggen dat ik er alles aan heb gedaan.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Je neemt je voor iets te bereiken of te veranderen. De realiteit is dat de grote doelen heel lastig te verwezenlijken zijn. Je gaat veel tegenslagen krijgen. Laat je niet uit het veld slaan en houd je grote doel voor ogen. Probeer er in kleine stappen te komen.