U bent hier

Ondersteuning

Stappenplannen, hulptools en handreikingen. Daarmee kom je een heel eind als je als raadslid even door de bomen het bos niet meer ziet. Hieronder vind je per onderwerp de hulpmiddelen die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden beschikbaar stelt.

Algemeen

Basis opleidingsprogramma

In dit programma staan de belangrijkste need-to-know’s voor nieuwe raadsleden. Het geldt als basis voor het gehele ondersteunings- opleidingenaanbod voor raadsleden.

Negen raadstegels voor een nieuwe raad 

Om als raad goed aan de nieuwe raadsperiode te beginnen, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden negen raadstegels gemaakt. Hierin staan gespreksonderwerpen die de raad aan het begin van de periode kan bespreken, om verrassingen tijdens de raadsperiode te voorkomen. 

Overdrachtsdocument Van raad tot raad 

De raad leert van de vorige raad en draagt over aan de nieuwe raad: het overdrachtsdocument Van Raad tot Raad helpt jouw als raad maar ook de volgende raad. 

Agressie en intimidatie

Zelfscan persoonlijke veiligheid voor raadsleden

Raadsleden kunnen zelf controleren wat ze zelf kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers doet dit aan de hand van achttien vragen voor vier categorieen: woningen, gezin, digitale communicatie en onderweg. Het invullen van de zelfscan kost ongeveer vijf minuten. Na het invullen is het persoonlijke advies met veiligheidsmaatregelen direct te downloaden.

Vertrouwenspersoon

Raadsleden die te maken krijgen met intimidatie of bedreiging, kunnen bellen met vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn getraind in het omgaan met intimidatie en bedreigingen, en kunnen u advies en een luisterend oor bieden. De nummers van de vertrouwenspersonen kunt u vinden door op de link te klikken.

Financiën

Handreiking Treasury

De handreiking Treasury bevat onder meer adviezen voor raadsleden hoe te reageren wanneer er op het gebied van treasury ontwikkelingen zijn. Het gaat niet alleen om het stellen van kritische vragen over hoe de gemeente het financieel beheer vervult en daarover de raad informeert. Er staat ook informatie in over de invloed van het verplicht schatkistbankieren en de wet houdbare overheidsfinanciën.

Grondbeleid

Wat u als raadslid moet weten over grondbeleid

Het grondbeleid geeft u instrumenten om in te spelen op deze belangrijke ontwikkelingen. Welke instrumenten zijn dat? Welke keuzes kunt u maken? Aan welke knoppen kan een raadslid draaien om invloed te hebben op ruimtelijke ontwikkelingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan? Het gaat vaak om veel geld. Deze handreiking legt uit en geeft handvatten.

Juridisch

Juridische FAQ

Als raadslid hoeft u geen jurist te zijn, maar toch krijgt u juridische vraagstukken voor uw kiezen. Wellicht over de positie van commissieleden, integer handelen als raadslid of over de raadsvergoeding. In de juridische FAQ zijn de meest gestelde vragen opgenomen met passende antwoorden om u zo goed mogelijk inzicht in juridische kwesties te verschaffen.

Juridische kennisclips

Wat zegt de wet over de gemeenteraad? Wat kan en mag de raad zoal? In acht kennisclips komen de belangrijkste onderwerpen aan bod die relevant zijn voor raad & raadslid. Van het omgaan met belangenverstrengeling en de plek va de raad in het Huis van Thorbecke tot de wettelijke bevoegdheid van de raad op het gebied van openbare orde.

Handreiking verzelfstandiging en samenwerking decentrale overheden

Sinds 2016 heeft de gemeenteraad de taak om preventief toezicht te houden op besluiten van het college van B&W om privaatrechterlijke rechtsvormen op te richten. Bij het realiseren van beleidsdoelen zijn er twee wegen: privaatrechtelijk en publiekrechtelijk. In deze handreiking staan verschillende handvatten waar de gemeenteraad bij de keuze voor een van beide rechtsvormen rekening mee kan houden.

Lokale journalistiek

Handreiking lokale media en informatievoorziening

Journalistieke controle is een groot goed. Om gemeenteraden te inspireren en ondersteunen bij het op peil houden van deze controle is deze handreiking met praktijkvoorbeelden opgesteld. 

Regionale samenwerking

Format verbonden partijen

Dit format helpt de raad meer grip en invloed te hebben op zogeheten verbonden partijen. Met de 12 onderdelen in het format kan de raad beter zicht te krijgen en houden op de regionale samenwerking in de vorm van verbonden partijen.

Greep op het ongrijpbare

Er zijn nieuwe spelregels nodig voor controle en verantwoording door de raad, zodat de raad meer grip krijgt op samenwerkende (regionale) vormen van bestuur. Om raden hierbij te ondersteunen zijn in deze handreiking goede praktijkvoorbeelden uit Rotterdam, Venlo, Maastricht, Nijmegen, Den Haag, Teylingen, Amersfoort, Oude IJsselstreek, Ede en Twente te vinden

Rekenkamer

Het nut en de noodzaak van de rekenkamer

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie te hebben die onafhankelijk onderzoekt doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

Werkdruk

Werkdruk onder raadsleden. Handreiking met tips en adviezen

Een grote groep raadslededen (86%) ervaart een (hoge) werkdruk bij het raadswerk. In deze handreiking geven raadsleden tips en adviezen hoe je deze werkdruk aangepakt kan worden. 

Werkgeversfunctie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om de functioneringsgesprekken van de griffier en de raad op een voor beide partijen prettige en juiste wijze te voeren. In deze handreiking staan daarom verschillende adviezen over functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Startagenda en profielschets werkgeverscommissie

Een goede start van de werkgeverscommissie is belangrijk voor de rest van de periode. Welke zaken zijn belangrijk om aan het begin van de periode te bespreken? Aan welke competenties dient een lid van de werkgeverscommissie te voldoen? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers hebben een startagenda en een profielschets gemaakt om de werkgeverscommissies op weg te helpen. 

Tien treden van goed werkgeverschap

Om tot een goede invulling van de werkgeversrol te komen moet elke raad een aantal stappen zetten. De tien treden vormen de basis voor de wijze waarop raadsleden inrichting kunnen geven aan van de werkgeversrol in hun gemeenten. Afhankelijk van de vraag waar een gemeenteraad mee zit dient op het trappenschema een stapvoorwaarts te zetten op de trap of eerst een stapje terug te doen.