U bent hier

Ondersteuning

Stappenplannen, hulptools en handreikingen. Daarmee kom je een heel eind als je als raadslid even door de bomen het bos niet meer ziet. Hieronder vind je per onderwerp de hulpmiddelen die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden beschikbaar stelt.

Algemeen 

Basis opleidingsprogramma

In dit programma staan de belangrijkste need-to-know’s voor nieuwe raadsleden. Het geldt als basis voor het gehele ondersteunings- opleidingenaanbod voor raadsleden.

Negen starttegels voor een nieuwe raad 

Om als raad goed aan de nieuwe raadsperiode te beginnen, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden negen starttegels gemaakt. Hierin staan gespreksonderwerpen die de raad aan het begin van de periode kan bespreken, om verassingen tijdens de raadsperiode te voorkomen. 

Agressie en intimidatie 

Zelfscan persoonlijke veiligheid voor raadsleden

Raadsleden kunnen zelf controleren wat ze zelf kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers doet dit aan de hand van achttien vragen voor vier categorieen: woningen, gezin, digitale communicatie en onderweg. Het invullen van de zelfscan kost ongeveer vijf minuten. Na het invullen is het persoonlijke advies met veiligheidsmaatregelen direct te downloaden.

Vertrouwenslijn

Raadsleden of andere politieke ambtdragers die te maken krijgen met intimidatie of bedreiging, kunnen bellen met de Vertrouwenslijn. De Vertrouwenslijn is een samenwerking tussen verschillende partijen in de publieke sector en het maatschappelijk middenveld waarin personen te maken kunnen krijgen met intimidatie.

Financiën

Handreiking Treasury

De handreiking Treasury bevat onder meer adviezen voor raadsleden hoe te reageren wanneer er op het gebied van treasury ontwikkelingen zijn. Het gaat niet alleen om het stellen van kritische vragen over hoe de gemeente het financieel beheer vervult en daarover de raad informeert. Er staat ook informatie in over de invloed van het verplicht schatkistbankieren en de wet houdbare overheidsfinanciën.

Integriteit 

Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Je ziet het niet aan iemand als diegene met verkeerde intenties een plek op de kandidatenlijst van jouw partij probeert te bemachtigen. Toch zijn er manieren om daarmee om te gaan. In deze handreiking vindt je de belangrijkste lessen.

Juridisch 

Juridische FAQ

Als raadslid hoeft u geen jurist te zijn, maar toch krijgt u juridische vraagstukken voor uw kiezen. Wellicht over de positie van commissieleden, integer handelen als raadslid of over de raadsvergoeding. In de juridische FAQ zijn de meest gestelde vragen opgenomen met passende antwoorden om u zo goed mogelijk inzicht in juridische kwesties te verschaffen.

Juridische kennisclips

Wat zegt de wet over de gemeenteraad? Wat kan en mag de raad zoal? In acht kennisclips komen de belangrijkste onderwerpen aan bod die relevant zijn voor raad & raadslid. Van het omgaan met belangenverstrengeling en de plek va de raad in het Huis van Thorbecke tot de wettelijke bevoegdheid van de raad op het gebied van openbare orde.

Handreiking verzelfstandiging en samenwerking decentrale overheden

Sinds 2016 heeft de gemeenteraad de taak om preventief toezicht te houden op besluiten van het college van B&W om privaatrechterlijke rechtsvormen op te richten. Bij het realiseren van beleidsdoelen zijn er twee wegen: privaatrechtelijk en publiekrechtelijk. In deze handreiking staan verschillende handvatten waar de gemeenteraad bij de keuze voor een van beide rechtsvormen rekening mee kan houden.

Lokale journalistiek 

Handreiking lokale media en informatievoorziening

Journalistieke controle is een groot goed. Om gemeenteraden te inspireren en ondersteunen bij het op peil houden van deze controle is deze handreiking met praktijkvoorbeelden opgesteld. 

Regionale samenwerking 

Greep op het ongrijpbare

Er zijn nieuwe spelregels nodig voor controle en verantwoording door de raad, zodat de raad meer grip krijgt op samenwerkende (regionale) vormen van bestuur. Om raden hierbij te ondersteunen zijn in deze handreiking goede praktijkvoorbeelden uit Rotterdam, Venlo, Maastricht, Nijmegen, Den Haag, Teylingen, Amersfoort, Oude IJsselstreek, Ede en Twente te vinden

Werkdruk 

Werkdruk onder raadsleden. Handreiking met tips en adviezen

Een grote groep raadslededen (86%) ervaart een (hoge) werkdruk bij het raadswerk. In deze handreiking geven raadsleden tips en adviezen hoe je deze werkdruk aangepakt kan worden. 

Werkgeversfunctie 

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om de functioneringsgesprekken van de griffier en de raad op een voor beide partijen prettige en juiste wijze te voeren. In deze handreiking staan daarom verschillende adviezen over functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Startagenda en profielschets werkgeverscommissie

Een goede start van de werkgeverscommissie is belangrijk voor de rest van de periode. Welke zaken zijn belangrijk om aan het begin van de periode te bespreken? Aan welke competenties dient een lid van de werkgeverscommissie te voldoen? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers hebben een startagenda en een profielschets gemaakt om de werkgeverscommissies op weg te helpen. 

Tien treden van goed werkgeverschap

Om tot een goede invulling van de werkgeversrol te komen moet elke raad een aantal stappen zetten. De tien treden vormen de basis voor de wijze waarop raadsleden inrichting kunnen geven aan van de werkgeversrol in hun gemeenten. Afhankelijk van de vraag waar een gemeenteraad mee zit dient op het trappenschema een stapvoorwaarts te zetten op de trap of eerst een stapje terug te doen.