Werkdruk van raadsleden in grote steden vraagt om directe actie van de overheid

Werkdruk van raadsleden in grote steden vraagt om directe actie van de overheid

Raadsleden in grote steden ervaren een toenemende werkdruk en roepen om directe actie. De presidia en het Dagelijks Bestuur de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht doen gezamenlijk verzoek aan de Minister Hanke Bruins Slot om dringende maatregelen te treffen.

De werkdruk onder raadsleden in grote steden neemt toe en de lokale democratie staat onder druk doordat de wereld van het lokaal bestuur is veranderd. Dat terwijl de mogelijkheden voor raadsleden om hun raadswerk uit te voeren niet zijn meegegroeid, terwijl hun taken, rollen en verantwoordelijkheden dat wel zijn. 

Werkdruk

De veranderingen in het raadswerk zijn niet beperkt tot de grote steden, maar zijn ook zichtbaar in andere gemeenten. Het rapport "15,9 uur: De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie" van de Raad voor het openbaar bestuur benadrukt de uitdagingen waar raadsleden mee worden geconfronteerd. In de grootste gemeenten besteden raadsleden gemiddeld 21,6 uur per week aan hun werkzaamheden. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheden zonder dat er meer tijd beschikbaar komt. Het raadslidmaatschap is hierdoor niet meer toegankelijk voor alle inwoners en de raad kan daardoor niet geen goede afspiegeling zijn van de samenleving.  

Aanpassingen wetgeving

De gemeenteraad van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in bijvoorbeeld het fractiebudget en de uitbreiding van de griffie. Echter, is er verandering nodig in de Kieswet, Gemeentewet en andere regelingen, om de werkdruk werkelijk te verlagen. De voorstellen die de raden doen zijn:

 • Een hogere vergoeding voor het raadswerk
  Met een hogere vergoeding kunnen raadsleden meer tijd hebben voor het raadswerk. De raadsleden uit de vier grote steden zijn minimaal de helft van de werkweek kwijt aan het raadswerk en verzoeken de minister om te werken aan een vergoeding die meegroeit met de tijdsbesteding.
   
 • Meer raadsleden
  Verhoog het aantal raadsleden voor grote gemeenten, de verhoudingen voor de kleinste gemeenten liggen niet in lijn met de grote gemeenten en heeft geen gelijkwaardige vertegenwoordiging.
   
 • Raadscommissies
  Het initiatief voorstel over extern voorzitterschap is recent ingetrokken en vragen dit alsnog te onderzoeken. Daarnaast wordt de aandacht van de minister gevraagd voor een eerdere brief waarin een extra vergoeding voor commissievoorzitters is bepleit.
   
 • Betere en meer flexibele voorwaarden voor ziekteverlof
  Ook benadrukken zij het belang van de modernisering voor het verlof en vervangingsregeling en zien graag opvolging van het advies van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers.
   
 • Voltijds raadslidmaatschap
  De presidia van Amsterdam en Rotterdam doen expliciet het verzoek aan de minister om het voltijds raadslidmaatschap te onderzoeken. Bijvoorbeeld voor grote gemeente vanaf 375.000 inwoners.
   
 • ICT ondersteuning
  Tot slot is er meer ondersteuning nodig op het gebied van ICT. Vindbaarheid van informatie is een cruciaal onderdeel van het raadswerk en de afhankelijkheid van commerciële partijen draagt hier niet aan bij. Graag zien zij meer ondersteuning vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Lees hier de volledige brief aan de minister.