U bent hier

Johan Goos

Johan Goos

Noordoostpolder
Als wij onvoldoende worden ondersteund dan ligt dat aan onszelf, het is altijd gemakkelijk om naar de ander te wijzen. Zelf in de spiegel kijken is ook een kwaliteit.

Naam: Johan Goos
Raadslid in de gemeente: Gemeente Noordoostpolder
Raadslid sinds: 2010
Partij: CDA
Hoofdberoep: Teamleider-Adviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta
Twitter
Facebook
Instagram: goosjohan
LinkedIn

Waarom bent u raadslid geworden?

Alleen kun je veel, maar samen bereik je meer. Al vanaf jonge leeftijd heb ik bestuurswerk gedaan in verenigingen. Na 17 jaar waterschapsbestuurder te zijn geweest bij Noordoostpolder, daarna Zuiderzeeland en bestuur van het CDA ben ik in de gemeenteraad beland.

Ik vind het belangrijk en mooi om een bijdrage te leveren aan de samenleving en de leefomgeving van onze gemeente, met en voor onze inwoners. Wat niet wil zeggen dat je altijd iedereen tevreden kunt stellen. Politiek betekent ook keuzes maken. Het is belangrijk dat de politiek dichtbij en tussen de inwoners staat.

Dat ik ooit in het ongelijk ben gesteld vanwege mijn ingediende bezwaar bij mijn gemeente, heeft er wel toe bijgedragen dat ik de politiek in ben gegaan. Er zou een afslag verdwijnen bij de N50, waarna ik na een lange procedure uiteindelijk bij de Raad van State in het gelijk ben gesteld.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, de raad is het hoogste orgaan en heeft het laatste woord. Het gaat om het afwegen van belangen, keuzes en besluiten die daaraan ten grondslag liggen voor de samenleving. In het politieke spel wordt dit niet altijd zo ervaren, ook al is een meerderheid in de raad. Op de inhoud mag je scherp zijn naar elkaar, maar met respect dat bevordert het gesprek en debat met elkaar. Wat ik wel zie is dat door de opschaling van zaken zoals veiligheidsregio, omgevingsdienst en inzamelen van afval we als raad de afgelopen 10 jaar minder invloed hebben over het besluiten van deze zaken. Omdat je maar een kleine stem hebt in het grotere geheel. Het volume bepaalt de zeggenschap.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

De lobby voor de Lelylijn en het draagvlak vanuit de raad. Ik zit in het bestuur van de initiatiefgroep Lelylijn. In 2018 heeft collega raadslid Wim van Wegen van D66 een oproep gedaan aan de raad. Hij had een motie ingediend op het D66 congres voor de opnieuw agenderen van de spoorlijn naar het Noorden.

Als initiatiefgroep zijn we gestart met een symposium op 1 maart 2019 en een lobby met de woordvoerders van de Tweede Kamer in Den Haag. De Lelylijn is vaak in het nieuws en er zijn steeds meer voorstanders, daar zijn we als initiatiefgroep best trots op. Daar hebben vele andere partijen zoals provincies, gemeentes, VNO-NCW MKB Noord mede een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Verder maak ik me namens onze fractie sterk voor een veiligere N50 waar veel slachtoffers en gewonden vallen in het verkeer. Deze weg moet naar 2x-baans. In 2020 hebben we een petitie overhandigd aan de vaste commissie voor Infrastructuur & Waterstaat van de Tweede Kamer.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Het kan altijd beter, momenteel zijn we bezig met een verbetertraject. Dat gaat over hoe wij als raad beter ondersteund kunnen worden om beter te functioneren en wat daarvoor nodig is. Wat en welke informatie benodigd is om je rol als raadslid goed uit te kunnen voeren en hoe processen dan moeten verlopen richting de besluitvorming.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik denk dat we met het proces waar we nu mee bezig zijn, op de goede weg zijn. En waar nodig moeten we bijsturen. Als wij onvoldoende worden ondersteund dan ligt dat aan onszelf, het is altijd gemakkelijk om naar de ander te wijzen. Zelf in de spiegel kijken is ook een kwaliteit.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Raadsleden, volksvertegenwoordigers die voldoende tijd en energie hebben voor het raadswerk. Die staan voor hun zaak, goed in het dossier zitten en gemakkelijk spreken in het openbaar.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Samenwerking is niet per definitie de verkeerde keuze. Maar belangrijk zijn en blijven de keuzes die worden gemaakt in het samenwerkingsverband op financieel gebied, en of deze goed uitlegbaar zijn. Welke factoren worden gewogen op basis van oppervlakte? Inwoners richting de verdeelsleutel. Een dicht of dunbevolkt gebied maakt nogal een verschil, bij samenwerking hoort ook solidariteit.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wat voor de een goed is, wordt door de ander anders beleefd. Er zijn diverse onderwerpen waarbij onze burgers worden betrokken. Ten opzichte van 10 jaar geleden worden onze inwoners meer betrokken in het proces naar de besluitvorming, wat een goede zaak is.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Het begint bij het luisteren als volksvertegenwoordiger naar wat er leeft in de samenleving. Participatie kan daar een rol in spelen afhankelijk van het onderwerp, maar dat betekent niet dat je alleen dat geluid moet meenemen. Het geluid van vertegenwoordigers die namens een organisatie of dorp spreken hoor je ook mee te nemen in je afweging richting de besluitvorming. Daarvoor ben je raadslid.

"Als wij onvoldoende worden ondersteund dan ligt dat aan onszelf, het is altijd gemakkelijk om naar de ander te wijzen. Zelf in de spiegel kijken is ook een kwaliteit."

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Een burgemeester behoort onafhankelijk te zijn en boven de raad te staan. In dat opzicht maakt het niet zoveel uit. Nu wordt een burgemeester gekozen namens alle fracties van de raad. De kans is aanwezig dat je andere verhoudingen krijgt binnen het samenspel tussen college en raad.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

Dat is belangrijk, maar niet iedereen zal vertegenwoordigd zijn in de raad. Het is belangrijk dat je als raadslid ervoor zorgt dat hun stemgeluid wordt gehoord. En dat dit waar mogelijk en waar nodig wordt meegenomen in het beleid.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Eens. Als dat gebeurt kan je eigenlijk je raadswerk niet meer uitvoeren waarvoor je bent gekozen. Je moet altijd je raadswerk kunnen uitvoeren zonder last of ruggespraak in het belang van het democratische proces.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Het is een mooi middel om te gebruiken en levert veel informatie op. Maar er zit ook een gevaar aan dat sommige mensen, bepaalde doelgroepen, door digitalisering momenteel de informatie niet krijgen. Dit komt door de overvloed aan informatie of informatie dat zijn doel niet bereikt. Deze groepen mensen moeten we niet vergeten als samenleving.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Het is de ‘next best’ en kan niet op tegen het fysiek vergaderen, maar als gemeenteraad heb je een voorbeeldfunctie. We moeten het er momenteel mee doen maar ik hoop dat we snel weer in de raadzaal zitting kunnen nemen.  

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf jezelf, durf fouten te maken en spreek je uit. En laat je niet zomaar overtuigen, sta voor je argumenten en standpunt.