U bent hier

Moomin Ait-Imchi

Moomin Ait-Imchi

Moomin Ait-Imchi

Wageningen
"Ik ben volksvertegenwoordiger geworden om als onafhankelijke en zelfstandige, politiek te bedrijven met een mandaat van mijn stemmers en de inwoners van mijn stad"

Raadslid sinds: maart 2018
Partij: SP
Hoofdberoep: Student, jurist en Executive Director i/oPrivacy
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Op 13-jarige leeftijd had ik al enorme interesse in de politiek. Al op die leeftijd dacht ik hoe ik een bijdrage zou kunnen leveren aan een veilig, eerlijk en rechtvaardige samenleving. Ik vond en vind nog steeds dat het essentieel is dat we in onze pluriforme samenleving solidair met elkaar zijn waarbij rechtvaardigheid de kern is. Daarnaast vond ik het belangrijk dat zowel de jongeren, burgers uit volksbuurten, Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen worden gehoord in mijn gemeente. Zij hebben namelijk dat gevoel namelijk niet.

Daarnaast was ik van mening dat mijn stad socialer kon zijn. Dat degenen die hulp nodig hadden en hebben, ook daadwerkelijk hulp krijgen. Om die reden ben ik ook de politiek in gegaan en tegelijkertijd ook rechten gaan studeren. Mijn doel was om deze mensen te verbinding en ze daadwerkelijke een stem te geven. Ik vind solidariteit en verbinding namelijk het cement van een fatsoenlijke samenleving. Ik heb het voorrecht dat ik raadslid ben geworden. Je kan echt wat betekenen voor de inwoners. Je staat dicht bij de stad, maar ook dicht bij de inwoners. Je kunt oprecht wat betekenen voor de stad en haar inwoners. Je ziet de stad veranderen, en de stad ziet mij veranderen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik zie de gemeenteraad als de hoogste politieke orgaan binnen de gemeente. Als vertegenwoordigend lichaam dienen wij bij onze besluiten de belangen van de gehele bevolking van de gemeente in aanmerking te nemen. Dit door middel van inspraak en participatie om een duidelijk beeld te krijgen van de belangen en wensen van individuele burgers. Wij als raadsleden hebben vele bevoegdheden waardoor wij ook als hoogste politieke orgaan kunnen worden gezien, en dit beleef ik ook.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik zou hierover zo een essay kunnen schrijven, het is namelijk een lastig onderwerp. Wat ik in veel gemeenteraden zou willen zien is dat zij gebruik maken van art. 33 van de Gemeentewet: de ambtelijke ondersteuning voor raadsleden. Helaas kan dit artikel betreffende ambtelijke bijstand niet zomaar worden afgedwongen, maar moet er een Verordening worden opgesteld. De zeggenschap over de inzet van de reguliere gemeenteambtenaren ligt immers niet bij de gemeenteraad, maar bij het college. 

Het is jammer om te zien dat weinig gemeenteraden hier gebruik van maken. De raad beperkt daarmee de uitoefening van zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken en schaadt het lokaal democratisch proces. Dit is vanuit een democratisch en bestuurlijk oogpunt onwenselijk.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Wageningen doet mee met verscheidene regionale samenwerkingsverbanden zoals 'Regio Foodvalley'. Er worden vele commissievergaderingen gehouden om stukken betreffende de regionale samenwerkingsverbanden goed door te nemen en voldoende input mee te geven. Ook met behulp van moties kunnen we het college sturen om bepaalde onderwerpen te bespreken binnen deze samenwerkingsverbanden.

Ik ben zelf voor (regionale) samenwerking. Maar ik ben wel tegen als samenwerking uitgroeit tot een nieuwe bestuurslaag die niet democratisch gekozen is en niet of moeilijk kan worden gecontroleerd. En dan heb ik het niet over het probleem van overbodige lobbyisten. Het gaat vaak ook gepaard met hoge kosten.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit jouw gemeente geven?

In Wageningen wordt burgerparticipatie voornamelijk gebruikt bij nieuwbouwprojecten en bij het opstellen van de verschillende visies. Inwoners worden in Wageningen ook betrokken bij de bezuinigingen (of hoe we het in Wageningen noemen: ‘ombuigingen’).

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

In Wageningen is er voldoende geld gereserveerd voor de genoemde punten. Ik heb er persoonlijk nooit gebruik van gemaakt, maar er zijn collega-raadsleden die hier gebruik van maken. Er is een pot voor de fracties zelf om te gebruiken voor trainingen en opleidingen.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Dit is een lastige vraag. Ik ben van mening dat het mandaat vanuit de kiezers van de burgemeester allerlei implicaties zal hebben voor de verhoudingen van de burgemeester met de raad. Omdat de politieke agenda van de gekozen burgemeester niet hoeft overeen te stemmen met de politieke agenda van raad, is de kans aanwezig dat de gekozen burgemeester in een politiek isolement terecht komt.

Er kunnen immers burgemeesters worden gekozen die te maken hebben met politiek onwillige raadsmeerderheden. Er ontstaan dan twee, met elkaar concurrerende politieke machten. Welke effecten het zal hebben is uiteraard moeilijk te overzien. Ik ben zelf van mening dat de door de bevolking gekozen burgemeester strijdig is met het politieke primaat van de gemeenteraad.

"Het zijn van raadslid neemt veel tijd in beslag en vergt ook dat je dit serieus doet."

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

In Wageningen hebben wij niets te klagen over de griffie. De griffie in Wageningen is altijd bereikbaar, geeft goede ondersteuning, bezit voldoende kennis en is zeer proactief en denken goed mee. Ik ben zeer tevreden hoe ik de afgelopen 3,5 jaar ben ondersteund door onze griffie.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Voor zover ik weet maakt Wageningen geen gebruik van een overdrachtsdocument.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Er zijn twee factoren die voor mij van belang zijn. Allereerst moet ik natuurlijk een mandaat van de inwoners krijgen om als volksvertegenwoordiger door te gaan. Als ik bij de verkiezingen onvoldoende stemmen haal betekent dit dat ik in hun ogen de afgelopen vier jaar niet heb gepresteerd zoals zij hebben verwacht.

De tweede factor is mijn studie en toekomstige baan. Omdat ik bijna ga afstuderen en ik (ook) ambities heb om de advocatuur in te gaan als sociaal-advocaat kan het goed mogelijk zijn dat ik helaas onvoldoende tijd heb om mijn werkzaamheden als raadslid voort te zetten. Het zijn van raadslid neemt veel tijd in beslag en vergt ook dat je dit serieus doet.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ik heb geen ambities om door te groeien binnen de politiek of om een bestuurlijke functie te bekleden. Het zijn van raadslid is een prachtige functie waar je dicht bij de inwoners staat. Dit is ook wat ik altijd gewild heb en wat ik ook wil blijven doen. Ik ben volksvertegenwoordiger geworden om als onafhankelijke en zelfstandige, politiek te bedrijven met een mandaat van mijn stemmers en de inwoners van mijn stad.

Ik wil mij vrij kunnen bewegen en elk probleem kunnen aankaarten. Ik heb het gevoel dat het zijn van een wethouder mij hierin beperkt. Op grond van het wettelijke collegialiteitsbeginsel bestuurt het college namelijk als collegiaal bestuursorgaan op basis van aan dit orgaan als zodanig toegekende wettelijke bevoegdheden. Dit beginsel bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheid van het college en daarmee de positie van de individuele wethouder. De wethouder heeft op grond daarvan geen zelfstandige staatsrechtelijke bevoegdheden.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Als oppositiepartij in de Raad is het moeilijker om dingen te bereiken die je wel heel graag wil zien. Maar waar ik wel erg trots op ben is dat ik problemen bij mensen (vaak de doelgroep die zich vergeten voelt en niet gehoord) die niet bekend waren bij de gemeente, toch kenbaar heb gemaakt bij de gemeente.

Ook ben ik erg trots dat ik een droom van twee jonge stuntsteppers, die aan de Raad verzochten om het skatepark in Wageningen te vernieuwen, heb kunnen waarmaken. Daarnaast ben ik blij dat ik als raadslid mijzelf echt hebben kunnen ontwikkelen als persoon.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Heb plezier in je werk en besteed veel tijd in onderwerpen waar je kennis over hebt, waar jouw interesses liggen, wat jouw achterban, jouw fractie en jijzelf belangrijk vindt. Je hoeft niet over elk onderwerp een punt te maken om een punt te maken.

Het is beter als je de onderwerpen behandeld waar je op scoort waardoor de kwaliteit van jouw inbreng verbeterd wordt. Binnen de politiek is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. We moeten als raadsleden niet vergeten dat wij zijn gekozen door de burgers om voor hen de beste belangen te behartigen.