U bent hier

Raad: praat met college over normalisatie rechtspositie griffier

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het overleg over de rechtspositie van alle ambtenaren bij de gemeente, inclusief de griffie, blijven voeren met de ambtenarenbonden. Om dat na de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren te kunnen blijven doen, ook voor het griffiepersoneel, heeft de VNG statutair toestemming nodig van twee derde deel van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 1 december. De VNG wil daarom een gezamenlijk standpunt van de gemeenteraad, de werkgever van de griffie, en het college van burgemeester en wethouders, de werkgever van alle ambtenaren.

De aanleiding voor het verzoek aan raad en college is de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. In 2020 gaan de arbeidsvoorwaarden van gemeenteambtenaren over van het ambtelijk naar het burgerlijk recht. Dat heeft ook gevolgen voor de VNG-statuten. Wanneer de VNG de statuten ongewijzigd zou laten, kan de VNG geen bindende afspraken met de ambtenarenbonden maken over de rechtspositie van alle gemeenteambtenaren. Het College van Arbeidszaken (CvA), de commissie van de VNG die de werkgeversfunctie vervult, heeft uitgesproken die rol wel te willen vervullen, dus ook voor de griffiers die vallen onder het werkgeverschap van de gemeenteraad. De gemeenteraad als werkgever heeft geen vertegenwoordiging in het College van Arbeidszaken.

Wanneer op 1 december minimaal twee derde deel van de VNG-leden groen licht geeft voor het maken van bindende afspraken door de VNG voor alle ambtenaren zijn ook de tegenstemmende gemeenten daaraan gebonden. Gemeenten die zelf de onderhandelingen willen voeren als werkgever met de ambtenarenbonden dienen daarvoor het lidmaatschap van de VNG op te geven. Er is namelijk geen sprake van een algemeen verbindend verklaren van de door VNG met ambtenarenbonden centraal gemaakte afspraken; de binding werkt door het lidmaatschap van de VNG.

Bijzondere positie griffie

Een klein deel van de gemeentelijke ambtenaren, de raadsgriffier en het griffiepersoneel, heeft een bijzondere positie. De griffier en het griffiepersoneel hebben de gemeenteraad als werkgever. De VNG wil ook graag voor de griffier en het griffiepersoneel de bindende rechtspositionele afspraken kunnen maken. Daarvoor is in ieder geval wenselijk dat de colleges van burgemeester en wethouders tijdig, dat wil zeggen het liefste uiterlijk half november, overleg voeren met de werkgeverscommissie uit de gemeenteraad over de vraag wie voor de gemeente namens alle ambtenaren rechtspositionele afspraken maakt.

De normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren – als gevolg van het afschaffen van de bijzondere positie van ambtenaren – betekent dat de arbeidsrechtelijke afspraken voor gemeenteambtenaren per 1 januari 2020 gaan vallen onder de spelregels van de wet cao. Het betekent ook dat in de komende twee jaren alle huidige afspraken moeten worden omgezet naar een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Ledenbrief

De VNG heeft de gemeenten half augustus geïnformeerd over de voorgestelde statutenwijziging, klik hier voor de betreffende brief. De VNG adviseert gemeenteraden (in het bijzonder de werkgeverscommissie) om deze brief met het college van burgemeester en wethouders te bespreken en samen tot een standpunt te komen voor de BALV van de VNG. Een aandachtspunt zou kunnen zijn om nu vast aandacht te vragen voor de bijzondere werkomstandigheden van griffiers en griffiemedewerkers: griffiepersoneel heeft soms van de zogeheten CAR-UWO afwijkende afspraken over de werkomstandigheden en de vergoedingen daarvoor. Advies is om aandacht hiervoor te vragen, om ervoor te zorgen dat een nieuwe cao hiervoor ruimte blijft bieden.