U bent hier

Loes ten Dolle

Loes ten Dolle

Winterswijk
'Geen enkel raadslid zou zich geïntimideerd moeten voelen. Dit heeft gevolgen voor de vrijheid.'

Naam: Loes ten Dolle
Raadslid in de gemeente: Winterswijk

Raadslid sinds: maart 2018
Partij: D66
Hoofdberoep: Ambtelijk secretaris
Twitter: @loestendolle
Facebook: Loes ten Dolle
Instagram: Loestendolle
LinkedIn: Loes ten Dolle

1. Waarom bent u raadslid geworden?

Toen ik 18 werd mocht ik voor het eerst stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar ben ik partijlijsten en programma’s afgegaan en kwam tot de conclusie dat geen enkele partij of raadslid het over jongeren in de gemeente Winterswijk had. Ik voelde mij niet vertegenwoordigd en wilde een bijdrage leveren aan mijn directe leefomgeving. Om die reden ben ik mij gaan oriënteren welke partij bij mij paste en kwam bij alles uit op D66. Nog steeds zit ik in de raad vanuit de intrinsieke waarde dat ik de Winterswijkers wil vertegenwoordigen en wil bijdragen aan onze directe leefomgeving.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Dat verschilt. In de gemeenteraad van Winterswijk is het dualisme nog wel eens zoek geweest, maar uiteindelijk is het ook aan onszelf om constructief met elkaar om te gaan. Op het moment gaat dat goed in onze gemeente en zie ik de gemeenteraad als het hoogste politieke orgaan.

3. We zitten in de tweede helft van de raadsperiode.  Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

De laatste paar maanden tot aan de verkiezingen wil ik niet verslappen in energie voor onze gemeente. Mijn doelen zijn in de laatste periode om door te strijden voor gelijke kansen en met name op de focusgebieden woningmarkt en klimaatdoelstellingen. Daar is nog één belangrijke focus bijgekomen, namelijk zo goed mogelijk uit de coronacrisis komen. Dat geldt zowel voor ondernemers als voor verenigingen.

4. Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd.

In onze gemeente is daar wel oog voor en ook budget. De ervaring leert dat weinig raadsleden zelf gebruik maken van die kansen. Dat ligt in onze gemeente niet aan het budget. Wat betreft de rekenkamer zitten wij in een rekenkamer met twee andere gemeenten. Dat zorgt wel voor focusverlies, wat ik graag anders zou willen zien. Zodat we het budget effectiever kunnen besteden.

5. Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik vind dat onze griffie heel goed werk verricht. Op het huidige moment heb ik niet direct zaken die ik zou kunnen benoemen voor verbetering. Het enige waar ik wel voor zou willen pleiten is een vrijwilligersbudget voor fractieondersteuners. Het is veel als raadslid en vooral met één zetel. Om die reden zou een fractieondersteuner uitkomst kunnen bieden, nu zie je dat alleen in grote steden budget is voor fractieondersteuners.

6. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dit begint bij de raden zelf. We moeten onszelf wat minder serieus nemen, maar het raadslidmaatschap des te serieuzer. Wat ik hier mee bedoel is dat we met de poten in de klei moeten blijven staan en niet denken dat we onvervangbaar zijn in een gemeenteraad. Uiteindelijk zitten we daar om het volk te dienen en zijn wij gekozen om hen te vertegenwoordigen. Dat is een eervolle taak, maar die moeten we dan ook eervol dienen. Dat betekent dat je het onderzoekswerk en de controle serieus moet nemen. Je neemt relevante besluiten voor de directe leefomgeving, dus ga die leefomgeving in met je poten in de klei.

7. Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

De democratische legitimatie en de grip op regionale samenwerkingsverbanden blijven altijd een discussiepunt. Vooral de invloed die je daarop hebt is vaak gering. Als wij dit willen verbeteren, moeten we eerst kritisch naar het instrument kijken. Vaak indien een raad van een regionaal samenwerkingsverband af wil ontstaat er ‘pijn’. Dit vloeit ook weer voort in andere samenwerkingsverbanden tussen die gemeenten, er ontstaat het zo bekende ‘oud zeer’. Als raden kritischer per geval gaan kijken en naar het onderwerp en effectiviteit in plaats van de partners denk ik dat er al wat te winnen valt op vertrouwen. Als dat vertrouwen is kun je beter controleren en invloed uitoefenen. Dat wederkerige vertrouwen is noodzakelijk om als serieuze partner gezien te worden in zo’n samenwerkingsverband.

8. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

De wijkaanpak de Pas is een goed voorbeeld van hoe burgerparticipatie kan werken. Daar werken bewoners, gemeente, organisatie en de woningbouwcoöperaties samen om de wijk aan te pakken. De uitkomst ligt niet vast, wel de inhoudelijke en financiële kaders. Hierbij zijn er drie opgaven die geformuleerd zijn namelijk:

  • Het verduurzamen van de woningen
  • Het herstructureren van de buitenruimte
  • Het vergroten van de initiatiefkracht en het zelf organiserend vermogen van de wijk.

Deze drie opgaven worden gezamenlijk aangepakt en uitgevoerd. Het herstructureren van de buitenruimte, waarbij de gemeente normaal gesproken alleen een plan maakt en dit plan vervolgens uitvoert en het verduurzamen van de woningen, waarbij de woonplaats normaal gesproken alleen een plan maakt en deze uitvoert, gebeurt nu samen. Daarbij zijn deze twee fysieke opgaven tegelijkertijd aan allerlei sociale opgaven in de wijk gelinkt. Door deze opgaven integraal aan te vliegen, kan er meerwaarde worden gecreëerd voor de bewoners, de Woonplaats en de gemeente Winterswijk.


9. Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Ik denk dat het niet een of of is. We moeten duidelijker gaan kijken naar het verschil tussen communicatie en participatie. Ook moeten de kaders rondom participatie duidelijk zijn. Sommige situaties lenen zich niet voor participatie en dan is het enkel communicatie. Dat vergt wel van de gemeente om duidelijk te communiceren dat het een mededeling is. Je ziet nu vaak dat inwoners aangeven dat ze niet zijn meegenomen, omdat het enkel om communicatie ging. Daarom moet je vooraf duidelijk hebben waar ga je wel op participeren en op welke situaties gaat het echt om een representatie door vertegenwoordigers.

10. De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Op het huidige moment wordt de burgemeester feitelijk gezien ook al gekozen door de gemeenteraad die een representatie vormen van de inwoners. Dit hoeft niet direct gevolgen te hebben dus voor de verhoudingen in de raad. Wel denk ik dat het invloed kan hebben op de rol van de burgemeesters om boven de partijen te staan.

11. Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk?

De reden waarom ik raadslid ben geworden, is omdat ik mij niet vertegenwoordigd voelde. Daarom ben ik ook van mening dat diversiteit en inclusiviteit ontzettend belangrijk is in het raadswerk. Wij vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente, waar iedereen zich vertegenwoordigd moet voelen. Dat vergt wat van de raadsleden, maar ook dat er oog is voor diversiteit en inclusiviteit. Iedereen moet mee kunnen doen.

12. Stelling: agressei, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeneeteraad. Bent u het hiermee eens?

Daar ben ik het absoluut mee eens. Geen enkel raadslid zou zich geïntimideerd moeten voelen, dit heeft gevolgen voor de vrijheid. Vrijheid om te spreken en te vertegenwoordigen. Agressie, intimidatie en geweld heeft effect op de hele raad.

13. De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Digitaal vergaderen is voor sommige situaties niet ideaal, maar wel een prima alternatief. De gemeenteraad is lastig digitaal, omdat je moeilijk aanvoelt welke emoties en reacties er spelen. Weliswaar was het niet ideaal, maar wel werkbaar.

14. Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid? 

Voor de tweede keer ben ik lijsttrekker voor D66 Winterswijk bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het werk is nog niet af en ik wil graag nog bijdragen aan de mijn direct leefomgeving met het progressieve sociaalliberale geluid.

15. Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

In 2019 heb ik kritische vragen gesteld over een geheel of gedeeltelijke sluiting van het lokale ziekenhuis. Dat werd eerder niet serieus genomen, maar een half jaar later bleek het helaas waarheid. Uiteindelijk is er zo’n energie ontstaan in de raad en de hele gemeenteraad, waardoor het ons samen met alle inwoners gelukt is om het ziekenhuis open te houden. Daar ben ik onwijs trots op, omdat we dit echt samen met de hele gemeente hebben gedaan. Het was bijzonder om te zien hoe iedereen op stond.

16. Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf dicht bij jezelf, maar met een hoog empathievermogen. Zorg dat je altijd vijf stappen vooruitdenkt wat van impact een besluit heeft. Hierbij mag je in het debat hard op de inhoud zijn, maar zacht op de persoon. Het is echt belangrijk om je goed te voelen bij wat je doet, zorg dat je jezelf altijd kan aankijken in de spiegel. Probeer naast het politieke werk, ook echt te genieten er is niks mooiers dan de inwoners te mogen vertegenwoordigen.