U bent hier

Nathalie Nede

Nathalie Nede

Nathalie Nede

Arnhem
"Wat voor mij belangrijk is, is dat ik het goede doe. Dat ik mij inzet voor de stad, de samenleving en de inwoners. Zolang ik daar een hart voor heb, wil ik mij blijven inzetten."

Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: ChristenUnie

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel en mijn idealisme om de wereld te willen verbeteren. Ik wil mij graag inzetten voor mensen die daar zelf meer moeite mee hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedereen zich kan identificeren met politici. Als vrouw van kleur kan ik dat vaak niet. Ik hoop nu zelf bij te dragen aan evenredige representatie.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Aan de ene kant wel, omdat de raad besluiten neemt waarin kaders worden gesteld en daarnaast ook controleert hoe deze besluiten worden uitgevoerd. Maar als raad ben je wel afhankelijk van de informatievoorziening vanuit het college. In de praktijk wordt de raad daardoor niet altijd in de gelegenheid gesteld om haar werk goed te doen. Dat is helaas onlangs in Arnhem ook gebleken.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De meeste raadsleden doen het raadswerk naast hun reguliere baan, studie en/of gezin. Daarnaast zijn raadsleden in principe leken. Wij zijn geen professionals op alle gebieden waar wij besluiten over moeten nemen. Ik denk dat de gemeenteraad meer in haar kracht wordt gezet als zij meer ondersteuning zou krijgen.

4. Wat heeft jouw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Als centrumgemeente is Arnhem betrokken bij veel samenwerkingsverbanden in de regio. Daarom heeft de raad een raadswerkgroep regionale samenwerking ingesteld. In die raadswerkgroep worden de actuele ontwikkelingen van de verbonden partijen doorgesproken, maar wordt er ook strategisch nagedacht over hoe de raad grip kan houden op de regionale samenwerking. Denk daarbij aan een stevige informatiepositie en het tijdig en juist controleren van het college waar het een college-samenwerking betreft. We zijn er nog niet, want het blijft ook de komende jaren een aandachtspunt.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit jouw gemeente geven?

Arnhem wil graag dat de inwoners betrokken zijn en worden bij voor hun belangrijke besluitvorming. Sinds deze bestuursperiode worden onderwerpen altijd geagendeerd met een rondetafelgesprek, waarbij belanghebbenden met de raad in gesprek kunnen. Het college heeft in die fase geen plek aan tafel. Veel inwoners hebben daar tot nu toe gebruik van gemaakt. Maar burgerparticipatie is meer dan mensen laten meepraten.

De raad heeft het college er in de afgelopen maanden meer dan eens op gewezen dat plannen met inwoners moeten worden opgesteld én uitgevoerd. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe de inwoners van de wijk het Spijkerkwartier zelf hebben bepaald hoe hun wijk heringericht zou worden. Vraagstukken die daar bij de inwoners zijn neergelegd zijn bijvoorbeeld wel of niet betaald parkeren en het al dan niet vergroenen van de wijk.

Daarnaast hebben wij in Arnhem tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart dit jaar een referendum gehouden waarin inwoners zich konden uitspreken over het afvalbeleid.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Bij de gemeente Arnhem is inderdaad minder dan 1% begroot voor opleiding, onderzoek en ondersteuning door en voor de raad. Maar ik denk niet dat heel veelzeggend is. Er zijn individuele budgetten voor de gemeenteraad, griffie en rekenkamer. Op deze manier zijn de (salaris-)kosten per afdeling gesplitst en heeft iedere afdeling financiële middelen voor onkosten zoals kantoorkosten en opleidingen.

Daarnaast kent de gemeente Arnhem een uitgebreide fractiekostenvergoeding, waardoor raadsleden en fracties in staat zijn om zelf zaken te organiseren, zoals opleidingen en extra ondersteuning indien nodig. Fracties krijgen elk jaar een ruime fractiekostenvergoeding die ze kunnen aanwenden voor diverse zaken ter ondersteuning van het raadswerk. Ik zou wel graag zien dat er meer geld gaat naar de griffie zodat zij het besluitvormingsproces van de raad beter kunnen communiceren naar de inwoners.

"We zijn er nog niet, want het blijft ook de komende jaren een aandachtspunt"

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Een burgmeester heeft veel verschillende taken, die veel verschillende competenties vragen. Of inwoners kunnen overzien wat een burgemeester allemaal moet kunnen en welke capaciteiten daarvoor nodig zijn is de vraag. Als de inwoners van Arnhem een burgemeester mochten kiezen dan zou Achmed Marcouch waarschijnlijk nog steeds burgemeester van Arnhem zijn. En dat is een burgemeester die Arnhem op de kaart zet, ondermijning en criminaliteit hard aanpakt en vooral een sympathieke en benaderbare burgervader is.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Arnhem heeft een geweldige griffie die met de raadsleden meedenkt. Ze zijn behulpzaam, flexibel, benaderbaar en nemen initiatief. Het raadsinformatiesysteem dat wij gebruiken zou wel gebruiksvriendelijker kunnen, maar ook daarin doet de griffie wat zij kan om verbeteringen door te voeren en de raadsleden te ondersteunen.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

De gemeenteraad van Arnhem heeft dit in het verleden een keer gedaan maar niet tijdens de afgelopen verkiezingen en installatie van de gemeenteraad. De griffie maakte tot 2016 wel altijd een jaarverslag. Hierin stonden wat statistieken (aantal moties en raadsvoorstellen bijvoorbeeld) maar ook welke zaken er actueel waren. Dit is geen overdrachtsdocument maar in het verleden was er dus wel een jaaroverzicht. De raad ontving bij aanvang van deze raadsperiode wel een globaal overzicht van de stand van zaken vanuit het college: staat van de stad.

Voor 2022 is een overdrachtsdocument wel belangrijk om mee te geven aan de raad gezien de complexe opgaven waar de raad zich voor gesteld ziet. (Bijvoorbeeld de verdere implementatie van de omgevingswet en bijvoorbeeld het sociaal domein). Het is wel belangrijk dat dit een feitelijk document is, hier geen politieke kleur of voorkeur in wordt meegegeven en dat is misschien ook wel wat het lastig maakt om zo´n document op te stellen.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Het belangrijkste is natuurlijk wat de kiezer vindt. Als raadslid ben ik volksvertegenwoordiger, dus wat het volk daarvan vindt is leidend. Wat verder voor mij belangrijk is, is dat ik het goede doe. Dat ik mij inzet voor de stad, de samenleving en de inwoners. Zolang ik daar een hart voor heb, wil ik mij blijven inzetten. Tot slot is het ook belangrijk dat ik plezier in het raadswerk heb en er energie van krijg.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik zit niet in de politiek om carrière te maken, maar om mij in te zetten voor een betere samenleving voor iedereen. Ik ben raadslid en daar wil ik mij graag op richten. De tijd zal leren of ik in de toekomst in een andere rol mijn bijdrage zal leveren.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Het discriminatierapport dat ik uit de doofpot heb weten te krijgen, is voor mij wel een prestatie waar ik trots op ben. Hiermee is discriminatie in het personeelsbeleid bij gemeente Arnhem aan het licht gekomen. Maar ook het gebrek aan openheid en transparantie van de gemeente. Ik hoop nu, met de gehele gemeenteraad, inhoudelijk met deze thema’s aan de slag te kunnen en hier grote verbeteringen in te brengen.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Mijn tip aan nieuwe raadsleden zou zijn: Blijf jezelf! De politiek is een hele bijzondere omgeving, waarin je kan worden afgeleid en beïnvloed. Blijf jezelf en houd voor ogen waarvoor je de politiek in wilde.