U bent hier

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Tilburg
'Bij een direct gekozen burgemeester krijgt hij of zij mandaat van de kiezer. Daarmee krijgt de burgemeester een stevigere en prominentere rol in het lokaal bestuur'

Naam: Yusuf Celik
Raadslid in de gemeente: Tilburg
Raadslid sinds: 2014
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: Teamleider verenigingsconsulenten gebieden te Rotterdam
Twitter: @yusintil
Facebook: Yusuf Celik
Instagram: Yusuf Celik
LinkedIn:Yusuf Celik

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Pech of geluk hebben in het leven ligt zo dicht bij elkaar. En toch maakt het een wereld van verschil. Zonder vangnet, onderwijs of iets kleins zoals ondersteuning om lid te worden van een sportvereniging had ik mijn talenten niet kunnen ontwikkelen en mijn horizon nooit zo ver kunnen verbreden. Er zijn heel veel mensen in de samenleving die de samenleving mooier, kleurrijker of gezelliger maken, maar ook mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en waarbij je als politiek het verschil voor kan maken. Het is leuk om al die mensen te ontmoeten, hun ontwikkeling of voortgang te volgen en hen te ondersteunen en helpen waar dat kan. Het raadslidmaatschap biedt mij de mogelijkheid dat op een grotere schaal voor meer mensen mogelijk te maken. Meedenken, meepraten en meedoen werkt verslavend en voor je het weer rol je in de actieve politiek.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik heb daar toch wel grote zorgen over. Als ik naar het raadswerk kijk en het veld overzie dat bestreken moet worden dan kraakt en piept het. Er wordt veel van een gemiddeld raadslid gevraagd. Goed geïnformeerd zijn kost gewoon tijd en moeite. Met alle taken die erbij zijn gekomen en alle verbonden partijen is het lastig om in positie te komen. Er is op onderdelen te weinig zicht op de uitvoering van taken. De omvang en leesbaarheid van stukken en bijvoorbeeld een nieuw vergadercyclus helpt dan ook niet. Deze periode ervaar ik minder dualisme en een ambtelijkere rolopvatting van het raadslidmaatschap. Een meerderheid van de raad stelt zich volgzaam op ten opzichte van het college. Dat resulteert bijvoorbeeld in de aanleg van een bedrijventerrein Wijkevoort, waar op uitzondering van één partij na, de raad eigenlijk niet op zit te wachten.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

We zouden meer oog moeten hebben voor gezonde verhoudingen en cultuur. Dat begint door te accepteren dat er politieke verschillen zijn en dat er debat en discussie mag en soms moet plaatsvinden. Het bij voorbaat uitsluiten van politieke partijen vind ik niet meer in de huidige tijd passen. Ga in ieder geval het gesprek met elkaar aan. Laat elkaar in een coalitie meer ruimte en probeer elkaar op de vierkante meter op het stadhuis niet in de wurggreep te houden. Maar besef ook dat je als raad een andere rol hebt dan het college. Dat je niet op de stoel van de ambtelijke organisatie of op het college gaat zitten. Focus meer op de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Investeer in contacten en het opbouwen van een netwerk. Alleen of als raad of commissie gezamenlijk. Heb oog voor de zichtbaarheid van de raad als geheel en de volgbaarheid daarvan voor burgers. Geïnteresseerde burgers moeten zonder al te veel moeite kunnen volgen wat je aan het doen bent als raad. Signalen over de uitvoering weten je dan vanzelf te vinden, waardoor je ook beter geïnformeerd in positie kunt komen. Dit gaat hopelijk helpen om het werkdruk te verlagen en voorkomt hopelijk dat het raadslidmaatschap nog alleen voor beroepspolitici haalbaar blijkt te zijn. Het raadswerk moet gewoon gedaan kunnen worden door iemand zoals ik, met een baan en een gezin. Dat werkt op heel veel discussies heel relativerend. Het helpt ook het raadslidmaatschap aantrekkelijk te houden naar de toekomst toe, voor misschien een tweede of derde termijn. Het opbouwen van dossierkennis is niet alleen goed voor het raadswerk, maar ook het collectief geheugen van de raad.
De gemeenteraad is zeker gebaat bij voldoende ondersteuning en scholingsmogelijkheden. De griffie kan voor het collectief het nodige regelen. Als raad hebben we voorgenomen om raadsfracties meer ondersteuningsmiddelen aan te bieden. Een goede ontwikkeling, waarbij we toch al een goede weg waren ingeslagen, zoals bijvoorbeeld met onze summer- en een winterschool voor de gemeenteraad. Raadleden kunnen natuurlijk ook bij hun eigen partij scholing en training krijgen. Goed voor eigen netwerk en bovendien nuttig voor het lijntje naar Den Haag of Brussel.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

We zijn nu al meerdere perioden bezig om als raad grip te krijgen op de verbanden en verbonden partijen. We hebben geprobeerd om agenda’s en bespreekpunten van de overleggen in de regio vooraf te delen. Dat bleek in de praktijk toch erg lastig en is verslapt. De planning en control cyclus van de gemeenteraad en van de verbonden partijen sluiten ook niet altijd even goed aan. Het blijft een ver van mijn bed show. Terwijl die samenwerkingsverbanden en onze inwoners baat hebben bij meer toezicht en democratische legitimiteit. Neem nu de jeugdzorg. De belofte was om dat dichter bij de burger te organiseren. Om tot een goede uitvoering te komen is het nodig dat signalen vanuit onze inwoners via raadsleden vertaald worden naar goed beleid. Als raad moet je het mandaat wat je hebt gekregen om kunnen zetten tot concrete actie of bijsturing. Dat lukt onvoldoende, de afstand tot invloed lijkt daarmee met de transitie niet kleiner te zijn geworden.
Het is een ingewikkeld probleem. Misschien zijn kleine stapjes vooruit wel het meest effectief. Zoals het benoemen van toezichthouders vanuit de raden of het harmoniseren van vergaderdagen van de raden in de regio. De ontmoetingen in de regio kunnen daarmee makkelijker ingepast worden en bovendien goed om als raden en raadsleden elkaar te leren kennen en informatie te delen. Zelf heb ik onlangs aangedrongen op het organiseren van een werkbezoek bij ons sociaal werkbedrijf. Dat zou standaard moeten gebeuren om ook meer gevoel te krijgen bij het werk en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Tot slot zou ik het goed vinden om onze burgers de mogelijkheid te bieden om een regionaal correctief referendum aan te vragen als zij dat willen. Zo bouwen we iets meer democratie in het systeem, dat komt ten goede aan de legitimiteit.


5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het beste voorbeeld uit Tilburg is de realisatie van het Spoorpark. We hebben een aantal jaar geleden als gemeenteraad ruim baan gemaakt voor een collectief van bewoners die midden in het centrum van de stad hun oog lieten vallen op een terrein dat eigenlijk niet meer in gebruik was en zou worden herontwikkeld. Het eindresultaat is fantastisch geworden, maar ging niet zonder slag of stoot. Het heeft de gemeente ook een aardig centje gekost, maar het was het zeker waard. We hebben als stad ook wel geluk gehad dat de initiatiefnemers goed de weg kenden op het gemeentehuis. De kunst is nu ook om dat in andere delen van de stad en bewoners te realiseren. Ik hoop ook met hetzelfde budget, Je ziet nu hoe mooi dat kan uitpakken.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Ik heb eigenlijk nog onvoldoende zicht op de exacte bedragen. Denk wel dat het goed is dat er voldoende middelen worden uitgetrokken. Ben heel blij met de ondersteuning die we krijgen vanuit onze griffie. Daar zit veel kennis en ervaring. De griffie en de griffier helpen de raad natuurlijk ook om in positie te komen en te blijven. Met meer taken en verantwoordelijkheden met dezelfde middelen gaat dat tegelijkertijd natuurlijk ook ergens knellen.


7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Bij een direct gekozen burgemeester krijgt hij of zij mandaat van de kiezer. Daarmee krijgt de burgemeester een stevigere en prominentere rol in het lokaal bestuur. We hebben met de coronacrisis kunnen zien hoe groot de bevoegdheden van de burgemeesters op het vlak van openbare orde en veiligheid kunnen zijn. Stel nu eens dat in het systeem van een gekozen burgemeester een kandidaat aan de kiezer belooft dat hij of zijn ook op andere onderwerpen een bepaalde kant op wil? Wat gebeurt er dan? Welk mandaat is doorslaggevend? In het huidige systeem is er zekere mate van balans. Dat raakt verstoord en doet daarmee iets met de positie van de raad. De positie van de vertegenwoordigende democratie wordt in mijn ogen verzwakt. Gaan we straks als kiezer automatisch stemmen op de kandidaat van onze partij? Stemmen we als proteststem op die ene kandidaat? Misschien wel op de minst slechte kandidaat? Of kiezen we voor de beste kandidaat en vertrouwen onze kiezers erop dat we als volksvertegenwoordigers namens hun de beste keus maken? Dat laatste. Ik zit er niet op te wachten dat een burgemeester een jaar voor de burgemeestersverkiezing na gaat denken over zijn profilering, de campagne en zijn inhoudelijke speerpunten. De burgemeester moet in mijn ogen vooral boven de partijen staan en een baken van rust zijn.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Ik ervaar de ondersteuning als zeer prettig. Complimenten voor de medewerkers die er hard voor werken en dat volgens mij met veel plezier doen. De coronacrisis heeft laten zien dat sommige zaken anders georganiseerd kunnen worden. Het stadhuis hoeft niet langer het middelpunt van de politieke discussie of informatievoorziening te zijn. Gelet op de digitalisering kunnen we veel vaker en makkelijker expertise en goede voorbeelden van buitenaf invliegen. Dat biedt mogelijkheden. Ik zou het goed vinden als we vaker inspiratie en kennis buiten onze stad of regio kunnen ontsluiten naar de raad.
We hebben eerder een discussie gehad over het hebben van een goed werkend motievolgsysteem. Ik kijk uit naar het resultaat en het in gebruik nemen daarvan. We zullen daar ongetwijfeld bij de volgende periode mee gaan beginnen. Dat zou erg handig zijn. Dat houdt jezelf en het college scherp.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ik wens mijn stad een zelfbewuste gemeenteraad toe. Bij punt 3 heb ik een voorschot daarop gegeven. Het belangrijkste is eigenlijk dat je plezier moet hebben in hetgeen je doet. Elk raadslid is op zijn of haar manier betrokken in de stad. Als individueel raadslid kun je nooit de hele stad bestrijken. Je hebt elkaar nodig om de stad of het dorp verder te brengen. Zoek elkaar op en help elkaar, vooral in het begin en los van de politieke kleur.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Natuurlijk vind ik het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk, privé en het politieke werk. Het raadswerk is leuk en ik doe het graag. Feit is wel dat ik namens een politieke partij in de gemeenteraad zit. Onze partij heeft een lokale vereniging met leden en een bestuur. Ik voel daar gelukkig heel veel steun van. Bij het ontbreken van voldoende steun zou ik ernstig gaan twijfelen.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Inmiddels ben ik door de kandidaatstellingscommissie voorgedragen en bekrachtigd door de leden als lijsttrekker voor de volgende verkiezingen. Ik steek graag mijn vinger op voor het wethouderschap in Tilburg, maar daar zal de uitslag dan ook naar moeten zijn. Ik zie dat er volop kansen zijn in de stedelijke ontwikkeling en dat er meer aandacht moet komen voor de wijken en betaalbaar wonen. En dat duurzaamheid iets van ons allen moet worden. Groen doen als je rood staat is bijna onmogelijk. Dat moet anders. We doen natuurlijk ons best om een zo goed mogelijke uitslag te behalen.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

In mijn eerste periode heb ik verschillende initiatiefvoorstellen ingediend en met succes verdedigd. Dat ging oa. van het gebiedsgericht vaststellen van een parkeernorm in de Spoorzone, het opstellen van een lokale klimaatverordening, tot het komen tot een vernieuwde Sportraad in de stad. Diverse onderwerpen met wisselende meerderheden. Een goed idee vertalen tot een voorstel en dat verdedigen is erg leuk. Een voorbeeld uit de huidige periode waarbij mijn inzet het verschil heeft gemaakt zijn de uitgesteld bezuinigingen op de minimaregelingen. Er was een grote omweg en veel energie nodig om het onzalige plan van de baan te krijgen. Helaas is het alleen gelukt om het voornemen tot 2023 uit te stellen. Daarmee is het gelukkig aan de kiezer.

Het meest trots ben ik, en tevens mijn beste prestatie, heb ik geleverd na aanleiding van de debatten over de opvang van vluchtelingen in de stad. Gek genoeg niet in de raad, maar in de wijk Fatima. Na aanleiding van een heftig en soms overhit debat in de gemeenteraad heb ik me de vraag gesteld ‘en wat kan ik zelf dan doen om een bijdrage te leveren aan de opvang en leefbaarheid in de wijk’? In een helder moment bedacht in me dat ik moest doen waar ik goed in ben. Mensen verbinden en het initiatief nemen. Diezelfde avond heb ik 20 sportverenigingen in de stad benaderd en het plan voor een sportdag voor de wijk Fatima voorgelegd, voor bewoners en vluchtelingen. Met de hulp van ondernemers, vrienden en politici is het gelukt een geslaagd sportieve dag te organiseren. We hebben na een inzameling op de dag zelf 250 sportkledingpakketten uitgedeeld en er zijn ongeveer 500 bezoekers geweest. Een mooie manier om verbindingen tussen inwoners te stimuleren.Als spin-off heb ik een collega partij uit de gemeenteraad gevraagd om het college te bevragen om een combinatiefunctionaris sport voor vluchtelingen in het leven te roepen. Die suggestie is toen overgenomen door het college. Dat heeft tot op de dag van vandaag gewerkt. Er is n.a.v. de inzet van de combinatiefunctionaris zelfs een team van vluchtelingen geformeerd die in de stad sportevenementen bijstonden. In de organisatie of als verkeersregelaar. Als ik die jongens bij de sportevenementen in de stad zie staan dan maakt me dat stiekem wel heel trots en ga ik glimlachen van oor tot oor.


13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Verlies jezelf niet in de raadszaal en alle dossiers, maar trek lekker de stad in en probeer zo lang mogelijk van buiten de politiek te zijn. Fris, onbevangen en nieuwsgierig zijn maakt het raadslidmaatschap nooit saai.