Griffier

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.

De griffier ondersteunt de raad op drie manieren.

Secretariële ondersteuning

De griffier fungeert als secretaris van de raad als geheel en woont de raadsvergaderingen bij. In die hoedanigheid heeft hij onder meer een ondersteunende taak bij het vaststellen van de agenda, de verslaglegging en de verzending van vergaderstukken. Daarnaast kan de secretariële ondersteuning bestaan uit het archiveren en het verspreiden van vakliteratuur en andere voor de raad relevante informatie.

Procesmatige ondersteuning

De griffier vervult een spilfunctie in de relaties van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en mogelijk ook de buitenwereld, De griffier is tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners. De griffier zal vragen vanuit de raad zelf beantwoorden en zo nodig (wanneer hij geen adequaat antwoord kan geven) voorleggen aan de secretaris.

Inhoudelijke ondersteuning

Naast de dagelijkse informatieve, organisatorische en administratieve ondersteuning van de raad, kan de griffier een belangrijke taak vervullen bij het voorbereidend werk en onderzoek van de raad in het kader van zijn kaderstellende en controlerende functies. Ondersteuning gaat vaak verder dan alleen het verstrekken van feitelijke informatie en omvat bijvoorbeeld ook technische bijstand in de vorm van assistentie bij de redactie van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Verzoeken voor dergelijke ambtelijke ondersteuning richt de raad in eerste instantie aan de griffier.

De raad is werkgever

De griffier is in dienst van de gemeenteraad. Daarmee is de raad feitelijk de werkgever van de griffier. De gemeenteraad bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffier en welke verantwoordelijkheden de griffier op zich neemt. Het werkgeverschap van de gemeenteraad ligt in handen van de werkgeverscommissie. Dit is een aparte commissie die uit een aantal raadsleden bestaat en als een echte werkgever toeziet op het functioneren van de griffier. De werkgeverscommissie bestaat doorgaans uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad.